Är det värt att riva villor?

Det blir alltmer vanligt att villor rivs för att ge plats åt flerbostadshus. För byggbolagen innebär det ekonomisk vinning och politiker ser oftast enbart till antalet bostäder. Men det finns nackdelar med utvecklingen.

Vid Enskedevägen nära Sockenplan finns tre trävillor från 1930-talet som hotas av rivning. Det finns tidiga planer på att ersätta dem med ett flerbostadshus i fyra våningar med 30-40 lägenheter. Villorna är en del av Gamla Enskede som är Stockholms första trädgårdsstad. (1) En av de aktuella villorna är grönklassad av Stockholms Stadsmuseum medan de två andra är gulklassade. (2) Idag används villorna av socialtjänsten till olika boendelösningar. (1)


De tre aktuella villorna vid Enskedevägen. Bild: Google Maps

Är det värt att riva villor för att få in fler bostäder? Är fler alltid bättre? Nej, villorna är en del av de villakvarter som finns i området. Att riva villor och bygga flerbostadshus är något som främst byggbolag ägnar sig åt för ekonomisk vinnings skull. Det innebär inte bara att antalet villor minskar för de som vill ha den typen av boende, det är också ett resursslöseri att riva fullt fungerande byggnader. Villaträdgårdar är också viktiga för den biologiska mångfalden på ett helt annat sätt än parker och offentliga planteringar. Här finns ofta andra typer av växter som bärbuskar och fruktträd vilket är viktigt för pollinerande insekter. Det pågår och planeras dessutom för många olika byggprojekt med flerbostadshus i närområdet. Bättre då att sälja villorna som privatbostäder om socialtjänsten inte längre har behov av dem.

I december fattade exploateringsnämnden beslut om att gå vidare med projektet. Partierna M, L och KD reserverade sig mot beslutet och hänvisade bland annat till den redan pågående intensiva förtätningen av området. (3) Det är bara att hoppas att deras kritik är ärligt menad. Som vi lärt oss tidigare handlar ofta oppositionens kritik mer om politisk teater än om reella åsikter. Vi ett maktskifte ändrar sig politikerna. Till slut röstar de ändå oftast som tjänstemännen från Stadsbyggnadskontoret föreslår.

Källor:
1) Mitt i Söderord , nr 49 2022
2) Webbkarta: Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering
3) Mitt i Söderord , nr 50 2022


RSS 2.0