Rivning pågår

Just nu pågår ett omfattande rivningsarbete i Spånga. Det är två sammanbyggda flerbostadshus byggda på 1930- respektive 1940-talet som rivs. Det anses inte vara ekonomiskt försvarbart att renovera husen. Att rivning och nybyggnation har stor miljöpåverkan och genererar stora mängder avfall är välkänt men trots Stockholms miljöambitioner väger ekonomiska argument tyngre.

Byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde i och med att de visar på det moderna folkhemcentrum som växte fram före och direkt efter Andra världskriget. De är (eller var innan rivningarna startade) välbevarade exempel på folkhemsbygget från den tiden. Den tidigare biografen i bottenvåningen var också ett tidstypiskt uttryck för den nöjesindustri som sakta växte fram under mellankrigstiden. På 1960-talet byggdes den gamla biografen om till kyrksal i Filadelfiaförsamlingens regi och har använts som det sedan dess.


Rivning pågår, december 2018


Den tidigare ingången till Filadelfias kyrkorum. Det karaktäristiska skärmtaket härstammar från den ursprungliga biografen.


Det är inte så länge sedan människor bodde här.

Det finns några saker som gör rivningen anmärkningsvärd. På platsen planeras ett hus med bostadsrätter medan huset som rivs innehöll hyresrätter. Visserligen kommer det nya huset att innehålla många fler bostäder än de som rivs, men den som följt nyhetsflödet det senaste året vet att det redan råder ett stort överskott på nybyggda bostadsrätter medan behovet av billigare hyresrätter är stort. Överskottet av bostadsrätter är så stort att byggbolag rear ut dem medan politikerna försöker lösa behovet av hyresrätter genom att bygga tillfälliga modulhus. Därför känns det här projektet bakvänt från början.

En annan anmärkningsvärd detalj är att den nya detaljplanen ännu inte är antagen. Den har precis gått ut på granskning, dvs steg två i detaljplaneprocessen där allmänheten kan lämna synpunkter. Under samrådet inkom synpunkter om att de befintliga byggnaderna borde få vara kvar och istället renoveras. Synpunkter som stadens stadsplanerare uppenbarligen struntar i. I normala fall ska en detaljplan antas och sedan finns möjligheten att överklaga den. I samrådshandlingarna står att byggnaderna "kommer att rivas i genomförandet av denna detaljplan", men nu rivs de innan detaljplanen ens är godkänd. Jämför det med om Tullhuset och hamnmagasinen på Blasieholmen rivits redan innan Stockholms politiker godkänt detaljplanen för Nobelcentret, en detaljplan de sedan till slut stoppade.

Den planerade nya byggnaden sägs bli en ny årsring i Spånga centrum tillsammans med kommande förtätning. Ordet årsring är än så länge ett positivt ord i stadsbyggnads-sammanhang. Att man nu river en viktig del av en befintlig årsring i stadsdelen sägs det ingenting om. Staden använder bara ordet när det passar dem.

Det här är inte den enda rivning som pågår i Stockholm just nu. Det kulturhistoriskt värdefulla Designens hus vid Telefonplan, som renoverades så sent som 2009, rivs och den gamla bussterminalen på Södermalm jämnas med marken. Andra byggnader har till stor del redan rivits som tex Astoriahuset på Nybrogatan. Ytterligare byggnader som också är hotade är bla Passagenhuset i korsningen Regeringsgatan / Mäster Samuelsgatan och kontorsbyggnader på Lilla Essingen.

Det är dags att Stockholms politiker börjar se summan av sina beslut och inser hur mycket det är som rivs.

RSS 2.0