Är det värt att riva villor?

Det blir alltmer vanligt att villor rivs för att ge plats åt flerbostadshus. För byggbolagen innebär det ekonomisk vinning och politiker ser oftast enbart till antalet bostäder. Men det finns nackdelar med utvecklingen.

Vid Enskedevägen nära Sockenplan finns tre trävillor från 1930-talet som hotas av rivning. Det finns tidiga planer på att ersätta dem med ett flerbostadshus i fyra våningar med 30-40 lägenheter. Villorna är en del av Gamla Enskede som är Stockholms första trädgårdsstad. (1) En av de aktuella villorna är grönklassad av Stockholms Stadsmuseum medan de två andra är gulklassade. (2) Idag används villorna av socialtjänsten till olika boendelösningar. (1)


De tre aktuella villorna vid Enskedevägen. Bild: Google Maps

Är det värt att riva villor för att få in fler bostäder? Är fler alltid bättre? Nej, villorna är en del av de villakvarter som finns i området. Att riva villor och bygga flerbostadshus är något som främst byggbolag ägnar sig åt för ekonomisk vinnings skull. Det innebär inte bara att antalet villor minskar för de som vill ha den typen av boende, det är också ett resursslöseri att riva fullt fungerande byggnader. Villaträdgårdar är också viktiga för den biologiska mångfalden på ett helt annat sätt än parker och offentliga planteringar. Här finns ofta andra typer av växter som bärbuskar och fruktträd vilket är viktigt för pollinerande insekter. Det pågår och planeras dessutom för många olika byggprojekt med flerbostadshus i närområdet. Bättre då att sälja villorna som privatbostäder om socialtjänsten inte längre har behov av dem.

I december fattade exploateringsnämnden beslut om att gå vidare med projektet. Partierna M, L och KD reserverade sig mot beslutet och hänvisade bland annat till den redan pågående intensiva förtätningen av området. (3) Det är bara att hoppas att deras kritik är ärligt menad. Som vi lärt oss tidigare handlar ofta oppositionens kritik mer om politisk teater än om reella åsikter. Vi ett maktskifte ändrar sig politikerna. Till slut röstar de ändå oftast som tjänstemännen från Stadsbyggnadskontoret föreslår.

Källor:
1) Mitt i Söderord , nr 49 2022
2) Webbkarta: Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering
3) Mitt i Söderord , nr 50 2022


Studentbostäder i Tallkrogen

Det är inte politiskt korrekt att kritisera byggandet av studentbostäder, speciellt inte nu i början av höstterminen. Ingen politiker som vill bli omvald skulle våga göra det. Tvärtom vill alla i samband med terminsstarten plocka politiska poäng och vara studenternas bästa vän genom att komma med det ena utspelet om studentbostäder efter det andra. Det gäller att locka potentiella väljare när chansen ges.

Behovet av studentbostäder är just nu stort och precis bredvid Tallkrogens tunnelbanestation ska det byggas ca 135 studentlägenheter i sju nya hus med tre och fyra våningar. Marken är parkmark och var tidigare tänkt för 16 radhus men det bullerutsatta läget mellan tunnelbanan och Tallkrogsvägen och det faktum att området är mycket smalt gör platsen olämplig för den typen av bebyggelse. Framförallt gjorde byggbolaget som fått markanvisningen bedömningen att det inte gick att få ekonomi i projektet. Det ville därför istället bygga studentlägenheter vilket Stockholms Stad gick med på.


Satelitbild över området hämtad från Hitta.se med det aktuella området markerat.


Skiss över den tänkta bebyggelsen längs Tallkrogsvägen.

 
Illustration från Stadsbyggnadskontoret över de nya husen vid tunnelbanestationen och samma plats idag, September 2012.

 
Illustration från Stadsbyggnadskontoret över de nya husen mittemot tunnelbanestationen och samma plats idag, September 2012. Notera perspektiven i illustrationen som gör att det nya huset inte ser högre ut än tvåvåningshuset som redan står där trots att det nya huset ska ha både tre och fyra våningar.


Illustration över den nya bebyggelsen längs Tallkrogsvägen och samma plats som den ser ut idag, September 2012. Notera även här perspektiven i den vänstra bilden som gör att den nya bebyggelsen ser mindre ut än vad den kommer att bli.


Volymskissen ger en rättvisare bild av de verkliga storleksförhållandena.

Jag tycker det är bra att man bygger studentlägenheter istället för radhus. För en gång skull används inte bostadsbristen bland unga som svepskäl att bygga stora bostäder. Att det bullrar får studenterna helt enkelt stå ut med. De ska ju inte bo där hela livet.

 
Tallkrogen är ett egnahemsområde och började byggas våren 1933. Gatunätet i områdets östra del fick här en unik stadionform där gatorna böjer sig som löparbanor på en idrottsstadion. De två huvudgatorna döptes efter idrottspionjärerna Per Henrik Ling och Victor Balck och kvarteren fick namn som Häcklöparen och Sprintern.
I den inre delen av området byggdes enplanshus medan tvåplanshus byggdes längre ut. Husen fraktades dit monteringsfärdiga med dörrar och fönster redan insatta i väggarna. Husens placering nära gatorna gjorde att kvarterens mitt fick mycket grönska. Den västra delen har en mer traditionell utformning med flerbostadshus.


Enplanshus längs en av gatorna i Tallkrogen, September 2012

Det här är ett område där det kulturhistoriska värdet av den enhetliga låga småhusbebyggelsen bedömts (enligt PBL 3:12) vara så stort att stadsbyggnadsnämnden 1989 beslutade om riktlinjer som innebär att småhus med en våning inte får byggas på. Trots det ska det nu byggas nya hus med fyra våningar.

Den kritik som framförts gäller framförallt att bebyggelsen blir för omfattande och husen för höga men också att trafik- och parkeringssituationen kan påverkas negativt och att ett område med en populär pulkabacke för barn tas i anspråk. En nytt område för lek och pulkaåkning ska anläggas sydväst om den nya bebyggelsen med en entré från Tallkrogsvägen. Entrén ska ha träd och sittplatser. Nackdelen med entrén är att den blir mycket smal och att det kommer räcka med ett ungdomsgäng sitter där, eller att det blir ett tillhåll för missbrukare, för att barn inte ska våga gå till området ensamma.

 
Läget för den nya pulkabacken med entré från Tallkrogsvägen.

Stadsmuseet avstyrkte förslaget då man menar att planen inte anpassar sig till områdets småskalighet.

Jag tycker att man borde stryka huset längst i sydväst (längst till vänster på bilden ovan) ur planen och ta bort en våning på de övriga. Det skulle göra det möjligt för en större entré till den nya pulkabacken och husen skulle bättre smälta in i den befintliga bebyggelsen. Mina förslag skulle göra att antalet studentlägenheter minskade men det hade kunnat vägas upp av att inte riva Maria Hotellhem på Södermalm med drygt 170 små lägenheter. De hade passat utmärkt som studentlägenheter och var dessutom ungefär 40 fler än vad som nu ska byggas i Tallkrogen.

RSS 2.0