Astoria, Sofi Almquists Plats och dubbla detaljplaner

Löften om en grön oas för allmänheten motiverade rivning av ett palats från 1800-talet men med två fastighetsägare och två detaljplaner för samma plats har vi än så länge bara fått ett konstigt kontorshus. Historien om Astoria rullar vidare.

Fastigheten Riddaren 18 på Östermalm, där bland annat biograf Astoria tidigare låg, har genomgått stora förändringar. Astoriahuset mot Nybrogatan har byggts till och dess stora flygelbyggnad har rivits. Byggnaderna uppfördes på 1870-talet och hade en samordnad arkitektur mot Nybrogatan och gränden intill. De båda byggnaderna delade fasadkomposition så gränsen mellan dem syntes inte utåt.

Trots stora protester rev fastighetsbolaget Humlegården, som är en del av Länsförsäkringar, den palatsliknande flygeln och ett mycket märkligt kontorshus byggdes i dess ställe.

Så här beskrev Humlegården planerna för det nya huset:

”Varje byggnad och varje lösning i detta förslag ska ha en tydlig arkitektonisk idé som utgår från platsens själ och miljö. Kravet på en ny byggnad som ersätter en äldre är att den alltid ska ha större kvaliteter än den befintliga. Astoriahuset bevaras och restaureras, men får ett nytt grannhus som har sina utgångspunkter i Astoriahusets skala, arkitektoniska uppbyggnad och linjespel. Färgsättning och materialval är en modern tolkning av Östermalms stenstad.”Entrén till det nya kontorshuset vid Sofi Almquists Plats, våren 2021

Nu verkar allt byggande i kvarteret vara klart och i mars 2021 öppnade bland annat Brasserie Astoria med obligatorisk New York-referens i den gamla biografens lokaler. Restaurangen ska kännas som en lounge på ett hotell i New York, minsann.

Hela byggprojektet såldes också in med idén att den stängda gränden intill Riddaren 18 skulle öppnas för allmänheten och bli ett torg med park mot Nybrogatan.

Så här beskrevs de planerna Humlegårdens informationsmaterial:

”Den stängda gränden mellan vår fastighet och den före detta judiska förskolan öppnas upp. På platsen, som får namnet Sofi Almquists Plats, skapas ett nytt offentligt rum med parkmiljö, där bland annat ett tiotal stora träd kommer att planteras. Gränden kommer att bestå av två olika miljöer, en övre närmast Nybrogatan med möjlighet till uteserveringar och en nedsänkt, som kommer att formas som en lugn grön oas. Det nedre planet i byggnaden kommer att öppnas mot denna gröna oas.”Vissionsbild över den framtida Sofi Almquists Plats som den presenterades i Gestaltningsprogrammet. 

Men nu är det så att gränden inte tillhör fastigheten Riddaren 18 som Humlegården äger. Marken tillhör i stället Riddaren 5 på andra sidan som då tillhörde av fastighetsbolaget Oscar Properties.


Planområdet markerat i bild från Gestaltningsprogrammet där det tydligt framgår att byggnaderna tillhör Riddaren 18 och gränden Riddaren 5. 

Tittar man på bilder i Gestaltningsprogrammet syns fastighetsindelningen så Humlegården var väl medvetna om ägarförhållandena. Tittar man noga på gestaltningsprogrammet står det att förslaget har tagits fram av Stockholms Stad och byggherrarna Humlegården Fastigheter AB respektive Oscar Properties AB gemensamt. Enligt Humlegården fanns det ursprungligen en gemensam vision för platsen, som arbetats fram av de tre intressenterna men då arbetet med Humlegårdens detaljplan drog ut på tiden startade Oscar properties utvecklingen av platsen utifrån sin egen detaljplan, där gränden ges en annan utformning. Detta i samband med att de byggde bostadsrätter i Riddaren 5.

Två detaljplaner utarbetades alltså för samma plats. Vad Stockholms politiker visste och hade i beaktande när de godkände den omfattande rivningen är oklart.


Sofi Almquist plats, våren 2021

Sofi Almquist plats är inte färdigställd i dagsläget men enligt Humlegården är nästa steg att den ska finplaneras, som det heter, av bostadsrättsföreningen som numera är ägare till marken. Det planeras bland annat för träd och sittytor.
 
Det är inget fel på träd och sittytor men den utlovade parkmiljön med sin lugna gröna oas i en nedsänkt yta kommer inte att bli verklighet. Istället har de fagra löftena endast bidragit till att Stockholm förlorat ännu en vacker gammal byggnad och bara fått ett konstigt kontorshus i dess ställe.

RSS 2.0