Vättersberget

På Vättersberget i Årsta planeras för en ny förskola. Exploateringskontoret ser positivt på ett ökat antal förskoleplatser men en granskning visar att antalet förskoleplatser inte ökar utan att det i själva verket mest tycks vara ett försök att rädda ett annat dåligt planförslag där två planerade förskolor skulle få för lite utrymme.

På en liten bergknalle i Årsta som kallas Vättersberget planeras för en förskola i två våningar med plats för 100-120 barn. Det är bolaget Lotshem Samhällsutveckling AB som lämnat in en ansökan om markanvisning. Bolaget tänker sig att bygga förskolan för att sedan hyra ut den till någon som vill driva verksamheten. Exploateringskontoret är positiva till planerna då det innebär ett ökat antal förskoleplatser i området men konstaterar också att Stockholms Stads bolag för skolfastigheter SISAB "tidigare avfärdat platsen som lämplig för ny förskola på grund av svårigheter med tillgänglighet".


Markanvisningsområdet (blå området) Bild: Exploateringskontoret

De boende runt berget protesterar, och det av förståeliga skäl. Berget används som rekreationsområde och ungefär halva ytan kommer tas i anspråk av den nya förskolan och dess gård. Bergknallen har dessutom redan delvis blivit bebyggd. 2016-2017 byggdes ett hus med 94 studentlägenheter i kanten av berget och en industribyggnad från 1950-talet byggdes på med tre höga huskroppar med 111 lägenheter där de nya delarna sträcker sig in över berget. Några av dem hamnade mycket nära befintliga bostadshus. Nu ska de få ytterligare bebyggelse inpå knuten. I industribyggnaden finns nu en skola för ca 720 elever med en minimal skolgård vid och på kanten av berget.


Vättersberget, April 2020


En av tre påbyggnader som går in över berget, April 2020 

Det kan visserligen tyckas bra med nya förskolor i ett område där det råder brist på förskoleplatser men det här kommer inte att öka antalet planerade platser. I det pågående planarbetet för Årstastråket Etapp 3 alldeles i närheten har det utöver 650 bostäder planerats in två förskolor. Den planeringen har fått kritik för att utrymmet förskolorna får är alldeles för litet. Nu ser exploateringskontoret chansen att förskolan på Vättersberget ska kunna ersätta en eller båda av de planerade förskolorna i Etapp 3. Där finns istället planer på att bygga ytterligare 20 bostäder på platsen förskolorna skulle ha haft. Därmed faller Exploateringskontorets argument om ökat antal förskoleplatser.

Det här är ett tydligt exempel på hur illa ställt det är med stadsplaneringen i Stockholm där hög exploatering prioriteras framför kvalitet och bra lösningar. Istället för att backa och göra om planerna i Årstastråket Etapp 3 så att förskolorna där får ordentligt med utrymme blir exploateringen av Vättersberget ett sätt att rädda det dåliga planförslaget.

Den 23 april var ärendet uppe i exploateringsnämnden. Tjänstemännen på exploateringskontoret hade föreslagit att nämnden skulle ge sitt godkännande. Det här byggprojektet kräver ingen ny detaljplan vilket gör att omkringboende har mycket mindre möjlighet att påverka utgången då processen blir mycket kortare. Preliminärt ska bygget inledas redan nästa år och stå klart 2022.


RSS 2.0