Tobaksmonopolet

Kvarteret Tobaksmonopolet på Södermalm köptes 1916 av AB Svenska Tobaksmonopolet som här skulle koncentrera all tobakstillverkning i Stockholm. Under de följande årtiondena byggdes flera hus på den obebygda tomten. Husen placerades kring en trädgård. Under det tidiga 1990-talet byggdes råtobaksmagasinet om till kontor.

Här finns planer på att bygga bostäder. Planerna har ändrats flera gånger och det senaste budet är att den k-märkta matsalsbyggnaden, ritad av Ivar Tengbom, med sin frescomålning blir kvar. Istället ska en modernare kontorsbyggnad rivas för att ge plats åt ett 16-våningshus. Samtidigt ska den del av parken som vetter mot Rosenlundgatan bebyggas. Boende i närområdet har de senaste åren redan sett kvarteren förtätas och nu ska ytterligare ett lufthål täppas till. Även om antalet planerade bostäder minskat och en del av parken bevaras kommer den om bebyggelsen genomförs snarare att uppfattas som en innergård än en park.

Tobaksmonopolet är en unik gammal industrimiljö värd att bevara och parken borde istället för att byggas in med bostadshus göras än mer tillgänglig för allmänheten.

   
Rosenlundsgatan där Tobaksmonopolets park  ger en unik naturkänsla mitt i stan med ljus och luft. (September 2009) En illustration över den föreslagna byggnaden på Rosenlundsgatan. (Hämtad från Södermalmsnytt.)
  Matsalsbyggnaden med frescomålningen som enligt de senaste planerna ska få vara kvar. (November 2010)
Tobaksmonopolet mot Ringvägen med kontorsbyggnaden som enligt planerna ska rivas. (November 2010) Illustration över det föreslagna 16-våningshuset mot Ringvägen. (Hämtad från Södermalmsnytt.)

Engelbrektsskolans skolgård

På en del av Engelbrektsskolans skolgård vill det norska byggbolaget Veidekke bygga två sjuvåningshus med bostadsrätter, dubbelgarage och en underjordisk idrottshall. För att genomföra detta kommer berget att sprängas bort och två flygelbyggnader från 1902 att rivas.

Jag fick själv höra talas om byggplanerna när jag av en slump passerade skolan och såg banderoller hänga från fönstren. De hänvisade till Rädda Engelbrekt! som visade sig vara en mycket väl genomarbetad webbplats som protesterar mot byggplanerna. Den är mycket bättre än den här enkla bloggen. Där finns information om byggplanerna, bakgrund, konsekvenser och motförslag. Extra irritation uttrycks över att idrottsläraren på skolan är initiativtagare till byggplanerna och dessutom tjänar pengar på det genom konsultuppdrag.

Webbplatsen upplyser också om att fler skolgårdar i Stockholm riskerar att gå samma öde till mötes.

Plankan

Plankan är ett kvarter med en stor innergård där det finns långt framskridna planer på att bygga ett cirkelformat hus och dessutom bygga på de befintliga husen. De olika partierna i Stadshuset vill bygga olika mycket där Vänsterpartiet inte vill bygga alls och de borgerliga vill bygga mest samtidigt som de boende i kvarteret för en desperat kamp för sin boendemiljö. Ett av argumenten för byggplanerna är att det är viktigt att skapa hyresrätter i innerstaden. Men varför sålde politikerna då tidigare ut en massa av de hyresrätter?

Om planerna genomförs kommer det inte bara att påverka de boende i huset. Eftersom de befintliga husen ska bli högre kommer också de boende runt omkring att få högre väggar runt sina bostäder. Mer människor kommer också att pressas in på det redan mycket tätbefolkade Södermalm. Dessa människor kommer naturligtvis inte bara att sitta i sina nybyggda hyresrätter utan kommer som alla människor röra sig i området när de ska ta sig till och från sina arbeten mm. Det kommer att leda till mer trafik och ökad belastning på en redan hårt pressad kollektivtrafik.


Plankans innergård, November 2010

De boende i huset visar sin desperata kamp genom banderoller på fasad och broar på husets utsida.

Hela innergården är fylld av anslag som tydligt visar hur engagerade de boende är.

Svar från Stadshuset

Det har kommit ett svar från Stadshuset på det brev min vän skrev till Regina Kevius. Jag hade tänkt att lägga in svaret som en kommentar till inlägget där det ursprungliga brevet publicerades men eftersom det är för långt för det så blir det ett eget inlägg istället. Mina egna synpunkter på det här svaret finns längst ner, efter svaret från Stadshuset.

Precis som tidigare har jag plockat bort namnen på både den som skrev det första brevet och på den som skrivit svaret. Regina Kevius namn står kvar eftersom jag betraktar henne som en offentlig person.


Hej [namn bortplockat],

Tack för ditt mail till Regina Kevius som hon bett mig besvara. Jag vill inleda med att jag faktiskt inte tror att Reginas tankar om staden skiljer sig så mycket från dina. De element som gör Stockholm unikt - mötet mellan vatten och land, mellan grönskan och det som skapats av människohand ska vårdas.

Samtidigt växer Stockholms stad så att det knakar, en utveckling som vi bejakar och uppmuntrar. Inflyttningen till staden och närområdena är stor och likaså efterfrågan på bostäder. Något "Manhattan" vill dock ingen ha. God arkitektur är långt mycket mer än höga hus. Det finns lysande exempel på nya låga byggnader som blivit arkitektoniska ikoner, landmärken som folk reser för att se, som Guggenheimmuseet i Bilbao, Konsthallen i Graz eller Stadsbiblioteket i Seattle - och det är sådant vi inspireras av. God arkitektur, spännande arkitektur, samtida arkitektur som inte innebär höghus.

Stockholms stad har i ord och handling lämnat 1900-talets modernistiska planering där staden delades in i innerstad och förorter. Istället är promenadstadsvisionen den grundläggande förutsättningen för stadens vidare utveckling. Det innebär att tillkommande bebyggelse tar sin utgångspunkt i de kvaliteter som präglar innerstaden med dess liv och variation, samtidigt som ytterstadens kvaliteter och närheten till naturen utvecklas. När staden byggs närmare, för mindre avstånd, minskar också behovet av bil. Det skapas underlag för bättre kollektivtrafik och det går lättare att ta sig fram till fots eller på cykel. Genom fler boende och arbetsplatser skapas också bättre förutsättningar för stadsdelar som lever dygnet runt.

Förslaget att bygga ytterligare 119 hyresrätter i kvarteret Plankan är bra. Studier som genomförts har visat att den befintliga boendemiljön påverkas marginellt. Nybyggnationerna kommer leda till minskat solljus men nivåerna kommer inte understiga de tillåtna värdena. Varken nybyggnationen på gården eller den på taket kommer ha någon betydande inverkan för nivån på föroreningar i kvarteret. Inte heller bullernivåerna kommer att påverkas av det nya förslaget. Istället innebär förslaget att hundratals människor ges chansen att bosätta sig i Sveriges populäraste boendemiljö, Stockholms innerstad.

Förslaget till en byggnad som skulle ersätta den låga bankkontorsbyggnaden intill Trygg Hansas huvudkontor på Kungsholmen har varit på samråd. I politikens spelregler ingår att ta ställning till förslag som detta. Stadsbyggnadsnämnden har godkänt en startpromemoria, vilket innebär att kontorets tjänstemän getts möjlighet att utreda förutsättningarna för ett eventuellt bygge. Varken detta beslut eller samrådsförslaget betyder alltså att något ska rivas eller byggas, bara att det tänkta projektets för- och nackdelar ska belysas för att skapa ett gott underlag inför nämndens framtida ställningstagande. Ansvarsfulla politiker utreder och ger saker en chans, de kan inte säga nej reflexmässigt. Påverkan på närområdet, på trafik och miljö - allt detta är sådant som måste utredas, stötas och blötas.

Svarta/mörka hus är en internationell trend som kommit att nå Stockholm på senare år. Det är väldigt tveksamt om det är en trend som passar särskilt bra i Stockholm, svaret torde vara nej. Stadsbyggnadsnämnden har därför vid ett antal tillfällen sagt nej till fler svarta hus och bett byggherrarna återkomma med förslag där malmarnas klassiska ljusa, varma färgskala istället används.

Till sist något om Waterfront. Planerna för kongressanläggningen Stockholm Waterfront startade innan valet 2006 och planprocessen var klar 2008. Regina har inte kunnat ta ställning till dess utseende. Det man kan konstatera är att kongressanläggningen är betydelsefull för hela vår region och dess tillblivelse en förutsättning för att vår del av världen ska kunna attrahera stora möten och kongresser.

Med vänliga hälsningar,

/ [namn bortplockat]


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Biträdande borgarrådssekreterare

Rotel III, Stadsbyggnads- och idrottsroteln
Stadshuset
105 35 Stockholm

Besöksadress Ragnar Östbergs Plan 1
Telefon 08 508 29 000. Fax 08 508 29 989
 


Jag kan nästan höra den djupa irriterade suck som drogs innan svaret skrevs. "Jaha, ytterligare en gnällig medborgare."

Det är naturligtvis inte Regina Kevius som själv besvarat brevet men det kan man heller inte förvänta sig att borgarråd ska göra. Formuleringen "som hon bett mig besvara" är en standardformulering som jag känner igen från flera olika sammanhang när brev till borgarråd besvarats.

Påståendet att brevskrivarens och Regina Kevius tankar om staden inte skiljer sig så mycket åt vågar jag påstå är helt felaktiga. Då jag känner brevskrivaren väl och förstått att Kevius varit aktiv i Yimby inser jag att deras åsikter är helt olika. Även det här känns som en standardformulering som bara är till för att vinna sympatier.

Att Stockholm växer är alltså något som politikerna "bejakar och uppmuntrar". Ingen förklaring ges om varför det ses som positivt och att politikerna bryr sig mer om de som vill flytta till Stockholm än oss som redan bor här är ganska uppenbart.

Brevskrivarens påstående att turister bara rör sig i Gamla Stan är att vara lite hårddragen även om många turister är just där. Svaret innehåller exempel på låga hus som folk reser till för att se. Men personligen måste jag då ställa en fråga. Bygger man en stad för turisterna eller för dess invånare? Frågan gäller inte bara Stockholm utan överallt.

Att tro att människor ska leva utan bil är en utopi som aldrig kommer att inträffa. Jag har själv ingen bil och jag önskar fler inte hade det men den stora majoriteten har bil oavsett hur nära allt är. Tyvärr är det enda sättet att få folk att avstå från bilen att göra det dyrt och besvärligt att köra.

Det är klart att politikerna tycker att det är bra att det byggs nya lägenheter i kvarteret Plankan på Södermalm, det är ju de själva som fattat beslutet. Att prata om bullernivåer och gränsvärden är att göra statistik av livskvalitet och det uppfattar jag som ett hån mot de boende som faktiskt kommer att förlora sin innergård. Hundratals människor ska isället flytta till ett Södermalm som redan är mycket tätbefolkat. (Det bor drygt 100 000 människor på Södermalm vilket är jämförbart med hela Umeå kommun.)

Processen rörande Trygg Hansa-huset är intressant att läsa. Inget är alltså bestämt men som invånare gäller det att reagera i tid, innan det är för sent.

Jag ser det som positivt att Stadsbyggnadsnämnden flera gånger sagt nej till svarta hus men inget nämns i svaret om att det just nu byggs ett hus i Stadshagen som är både högt och svart.

Att Regina Kevius inte kunnat styra över utseendet på Stockholm Waterfront är uppenbart utan påpekandet i svaret. Hon har ju precis tillträtt sin post. Jag anar ett försök att skylla Stockholm Waterfronts utseende på de som styrde Stockholm före valet 2006. Men politiker brukar så fort de får chansen riva upp sina motståndares beslut om de inte gillar dem. Det har uppenbarligen inte gjorts här.

RSS 2.0