Dagens bild

Alldeles i invid Götgatan på Södermalm pågår ett vägarbete. Det ingår som en del i byggnationen av de nya bostäderna i kvarteret Gamen, bakom Skatteskrapan.

Arbetet färdigställer den nya Vartoftagatan på en plats som tidigare var en del av Åsötorget. Samtidigt rustas också Hallandsgatan och Västgötagatan upp. Från början angavs att arbetet skulle vara klart 2012-01-30 men en bit in i februari ändrades datumet till 2012-05-30. Nu när bara några dagar återstår innan maj är slut så har datumet ändrats igen. Nu ska arbetet vara klart 2012-06-30. Den här gången anges också klockslaget 10:00. Tidsplanen har alltså spruckit flera gånger och det ska bli spännande att se om det nya datumet blir det sista.


Dagens bild på ett datum som ändrats flera gånger.

Om det inte går att bygga en ny liten gata utan att bli försenad flera gånger hur ska det då gå med Slussen? Kommer de sju åren det arbetet ska ta att räcka utan förseningar? Förmodligen inte.


Citybanan

Jag har tidigare skrivit om platser där arbetet med Citybanan påverkar omgivningen men inte om projektet i sig. Projektet är ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige och innebär en ny sex kilometer lång tågtunnel mellan Stockholm Södra och Tomteboda. I Söderström, mellan Söder Mälarstrand och Riddarholmen kommer tågen att åka i en nedsänkt betongtunnel. I Årsta byggs också en ny järnvägsbro som behövs för att leda om tågtrafiken så att pendeltågen kan köra ner i Citybanans tunnel vid Stockholm Södra.

När Citybanan tas i bruk 2017 ska spårkapaciteten genom Stockholm fördubblas. Då får pendeltågen en egen tunnel och behöver inte dela spår med fjärrtågen. Det ska ge tätare och punktligare trafik. Med tanke på att hela kalaset kostar ca 16,8 miljarder kronor vore det skandal om pendeltågen fortfarande inte kan gå i tid när det är klart.

En ny station byggs i City under tunnelbanans blå linje och ytterligare en ny station byggs vid Odenplan för att ersätta pendeltågstationen vid Karlberg.

Kartan till vänster visar tunnelns sträckning och de nya stationerna. (Bilden är hämtad från Trafikverkets engelskspråkiga information.)

När Citybanan är klar kommer inte så mycket av den att märkas ovan jord. Desto mer märks det nu när arbetet pågår. Till exempel har Maria Magdalena kyrka på Södermalm skadats av sprängningarna. Där rasade också en del av kyrkogården ner i ett hål i november 2011.


Det övertäckta hålet på Maria Magdalena kyrkogård omgivet av Trafikverkets mätutrustning.


Den 13 maj 2012 visades tunnlarna upp för allmänheten. Tusentals människor besökte tunnelbygget.


På andra sidan väggen uppe vid strålkastarna är perongen till tunnelbanans blå linje.

Citybanan är ett nödvändigt projekt för hela Sverige. Alltför många gånger har tågtrafiken i en stor del av landet stannat på grund av någon nedriven kontaktledning eller ett trasigt pendeltåg. På det här sättet minskar sårbarheten.

Men för många politiker i Stockholm verkar det inte räcka med att genomföra ett gigantiskt projekt som gynnar en stor del av Sverige. Är det för att projektets storhet inte syns ovan mark som det klassiska taket till tunnelbanans nedgång vid Odenplan tagits bort. Det ska i framtiden ersättas av en helt ny byggnad. Är det också för att projektets storhet inte syns ovan mark som vissa politiker slåss med näbbar och klor för att Hotel Continental på Vasagatan ska ersättas av en ännu bredare och högre byggnad trots att nedgången till pendeltågen kommer att vara i marknivå och inte på de översta våningarna?


Stämpelfärgen 3 / Härjedalsgatan 17

Fram till den 16 maj pågår utställningen om ny bostadsbebyggelse på Härjedalsgatan 17 i Vällingby, fastigheten Stämpelfärgen 3 och en del av fastigheten Stämpelfärgen 4. Båda ägs av Stockholms Stad och upplåts med tomträtt till Svenska Bostäder. Enligt planen ska det byggas tre bostadshus med ca 61 lägenheter. Under mark ska ett garage byggas med parkeringsplatser för de boende. Den byggnad som finns på platsen idag ska rivas.

Bebyggelsen i området är gulklassad av Stockholms Stadsmuseum och i planhandlingarna kan man läsa att "Vällingby har tillsammans med Råcksta utpekats som ett riksintresse för värdefull miljö. Riksintresset ska skyddas från ingrepp som påtagligt kan skada områdets värde och struktur. Det kulturhistoriska värdet grundas på ABC-stadens planeringsideal där Arbete-Bostäder-Centrum skulle finnas inom stadsdelen samt på stadsplanestrukturen med låg bebyggelse i centrum och utanför den en zon med höga punkthus och lägre flerbostadshus samt längst ut områden med radhus och småhusbebyggelse. Inslag av grönska inom kvarteren och mellan bostadsenklaverna var också viktiga inslag i stadsplanen."

Huset som finns på platsen idag är en industribyggnad i rött tegel med två våningar där den undre våningen är en souterrängvåning. Huset byggdes på 1960-talet av AB Svenska Bostäder och arkitekt var Sverker Feuk. Sverker Feuk ritade också flera andra hus till Svenska Bostäder. Byggnaden används idag för småindustri och kontor, bla Svenska Bostäders förvaltning.Den nuvarande byggnaden på Härjedalsgatan 17, Maj 2012. Jämför den nedre vänstra bilden med bilden på den nya planförslaget nedan.

Huset i sig är inte särskilt märkvärdigt men det är en nackdel att lokaler för småindustri rivs. Det behövs arbetsplatser också i förorterna. Till det positiva hör att det inte är någon park eller grönyta som bebyggs.

Det tidigare förslaget från 2010 innebar att tre punkthus med ca 90 lägenheter skulle byggas. De nya husen skulle bli sex våningar höga. Med sin placering på gatans sydvästra sida skulle de nya husen skugga gatan och husen på andra sidan. Husen storlek skulle också göra att de kraftigt dominerade gatumiljön som till stor del består av flerbostadshus med tre till fyra våningar.


Den planerade bebyggelsen i det ursprungliga förslaget i en vy från nordväst. De konstgjorda perspektiven gör att de nya husen bara ser ut att vara aningen högre än de befintlig trevåningshusen. (Bilden är hämtad från Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning.)

Det nuvarande förslaget tycker jag är mycket bättre. De passar bättre in i miljön än det tidigare förslaget. Genom att ha tre våningar mot gatan och stegvis öka antalet våningar till fem minskas husens dominerande känsla och de skuggar också övrig bebyggelse mycket mindre.


Den planerade bebyggelsen i det nya förslaget. Perspektiv från sydöst. På bilden syns två av de tre planerade husen. Det tredje huset skymtar i bildens vänstra kant. (Bilden är hämtad från Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning.)

Eftersom det är Svenska Bostäder som begärt planändringen för att kunna bygga bostäder förutsätter jag att det är hyresrätter som ska byggas. Jag önskar också att det skulle ha varit en uttalad ambition att bygga små billiga lägenheter här men jag hittar ingenting som talar för det. Storleken blir nog mer blandad. Bostadsbristen bland unga används ofta som argument att bygga precis överallt. Här är en plats att bygga på som inte ens jag kritiserar särskilt mycket. Men det är synd att det då inte byggs ungdomslägenheter eller studentbostäder. Det skulle passa bra eftersom det bara är ca 500 meter till Vällingby Centrum med tunnelbana och bussar.

Innan du som läser tänker att jag i det sista stycket bara gnäller för gnällandets skull tycker jag att du ska fundera på om jag faktiskt inte har rätt.


Om ordens betydelse 2

Gammalt industriområde
När ett nytt bostadsområde ska byggas sägs ibland att det ska byggas i ett gammalt industriområde. Det får det att låta som att det handlar om ett övergivet industriområde som inte längre används. Men i många fall finns där företag och verksamheter som är högst aktiva. När området omvandlas till bostäder måste de lägga ner sin verksamhet eller flytta till en annan plats att vara på, tills det byggs där också. Just nu är samhällsnyttan i Stockholm större av att bygga bostäder än att låta människor behålla sin försörjning i industriområden. Men det hjälper inte dem som blir av med jobbet.

Världsklass

Allting i Stockholm ska numera vara i världsklass. Det gäller allt från bostäder och äldreomsorg till skola och kultur. Världsklass, världsklass, världsklass. Ordet används så mycket att fler än jag börjat ifrågasätta vad som egentligen menas med det, speciellt när utvecklingen på många håll går i motsatt riktning. Det blir lite som att ropa "vargen kommer". Till slut är det ingen som bryr sig. I praktiken är ordet en reklamslogan som inte betyder ett dugg.

Handelsplats

Nu när kritiken mot att det byggs fler och fler gallerior blir allt större och fler och fler börjar undra hur många gallerior det egentligen behövs i Stockholm har ett nytt ord dykt upp. Det är ordet handelsplats. Numera är det tex inte en ny galleria som byggs vid Hornstull utan en handelsplats med ett 40-tal butiker. För att återanvända vargtemat så är ordet handelsplats en ulv i fårakläder. Under ytan är det samma gallerior som vanligt.


RSS 2.0