Skalförskjutning vid Medborgarplatsen

Stockholm har fått ännu en klump

I ekonomiskt attraktiva områden är det vanligt att kommersiella fastigheter byggs på och även sväller på bredden för att den uthyrbara ytan ska öka. Rivs ett hus helt och hållet är det givet att det som kommer i des ställe vräker sig fram, för stort och störigt, i stället för att inordna sig i sammanhanget likt en bit i stadspusslet. För stora hus för tätt inpå varandra ger mer pengar åt några få men en sämre stadsmiljö för alla.

I citykvarteren har skalförskjutning av byggnader skett på många platser de senaste åren där misstagen från den s.k. Norrmalmsregleringen nu upprepats och förstärkts. Förmodligen är det inte färdigt än. Nu sker även samma sak i området runt medborgarplatsen på Södermalm.


Volymstudier av Kv. Nattugglan, Medborgarhuset och Söderhallarna. Bild: Stockholms stad.

Det är Söderhallarna, kvarteret Nattugglan och Göta Ark som sväller. Även Medborgarhuset höjdes när det renoverades, om än ganska diskret.

Söderhallarna ska byggas om och naturligtvis höjas. Det större av de båda husen som ingår i Söderhallarna, Björkhallshuset, ska byggas på med två våningar vilket innebär att dess höjd ökar med ungefär en tredjedel. Påbyggnaden blir så stor att den höjer sig över andra byggnader runt Medborgarplatsen och kommer p.g.a. sin utformning att uppfattas som en egen byggnad på den ursprungliga byggnaden i stället för att bara vara en höjning av taket.

Huset är i sin nuvarande gestaltning medvetet diskret men kommer att bli det dominerande huset vid Medborgarplatsen. Dess volym blir alldeles för stor för stadsmiljön både i direkt marknivå och på avstånd och kommer att upplevas som en malplacerad klump och gör att Medborgarhusets funktion som huvudbyggnad vid Medborgarplatsen försvinner.

I kvarteret Nattugglan längs Folkungagatan precis väster om Katolska kyrkan låg tidigare en femvånings kontorsbyggnad från 1986. Den är nu riven och det nya huset börjar bli färdigt. Den gamla byggnaden var ingen skönhet men den var anpassad efter omgivningen på ett sätt som den nya byggnaden inte är. Den nya kontorsbyggnaden är mycket större än den förra, både på bredden och höjden. Det gamla huset gick inte ända fram till Folkungagatan men det gör det nya som också är flera våningar högre. Det gör att huset, även om det blir en öppen plats emellan, kommer att tränga in kyrkan intill och bostadshusen bakom.

Det andra stora kontorshuset i samma kvarter men längs Västgötagatan renoverades och höjdes för några år sedan och försågs med glasvåningar för utsikt på taket. Samma sak sker i det här projektet men med ytterligare höjd. Det kommer effektivt att skymma utsikten från kontorshuset på Västgötagatan. Arkitekturen kan man också ha synpunkter på. Eller som några ungdomar sa när det passerade platsen: “Jag trodde att de skulle liva upp det här stället men det där ser ju ut som ett fängelse”.
Det nya kontorshuset i Kv. Nattugglan börjar bli klart. Stockholm har fått ännu en klump.

Göta Ark i andra änden av Medborgarplatsen har nyligen fått en planändring som möjliggör till- och påbyggnad, så även där finns risken för att byggnadsvolymen sväller mer än vad som är lämpligt för platsen.

Det kan alltså konstateras att skalförskjutningen är en pågående förändring som är genomgående för flera projekt i området på senare tid och därmed bildar ett mönster i stadsplaneringen. Den höga tätheten ställer höga krav på de offentliga rummens och byggnadernas arkitektoniska kvalitet. De måste bidra positivt både på nära och långt håll. Miljön i marknivå blir mer instängd och upplevelsen av platsen försämras. Det kunde lätt konstateras när det gamla kontorshuset i Kv Nattugglan var rivet, men bygget av det nya huset ännu inte påbörjats, att öppenhet, yta, luft och ljus var positivt för platsen i stället för den förtätning och förhöjning som genomförs och som leder till att området domineras av för stora och för höga huskroppar.

Tillsammans med den förra höjningen i Kv Nattugglan och tidigare påbyggnader på Fatburssjön 10, mer känd som Fatburen eller Korvfabriken, innebär det en skalförskjutning av bebyggelsen i området som skapar en sämre stadsmiljö.

Text: Magnus Eriksson

RSS 2.0