Stämpelfärgen 3 / Härjedalsgatan 17

Fram till den 16 maj pågår utställningen om ny bostadsbebyggelse på Härjedalsgatan 17 i Vällingby, fastigheten Stämpelfärgen 3 och en del av fastigheten Stämpelfärgen 4. Båda ägs av Stockholms Stad och upplåts med tomträtt till Svenska Bostäder. Enligt planen ska det byggas tre bostadshus med ca 61 lägenheter. Under mark ska ett garage byggas med parkeringsplatser för de boende. Den byggnad som finns på platsen idag ska rivas.

Bebyggelsen i området är gulklassad av Stockholms Stadsmuseum och i planhandlingarna kan man läsa att "Vällingby har tillsammans med Råcksta utpekats som ett riksintresse för värdefull miljö. Riksintresset ska skyddas från ingrepp som påtagligt kan skada områdets värde och struktur. Det kulturhistoriska värdet grundas på ABC-stadens planeringsideal där Arbete-Bostäder-Centrum skulle finnas inom stadsdelen samt på stadsplanestrukturen med låg bebyggelse i centrum och utanför den en zon med höga punkthus och lägre flerbostadshus samt längst ut områden med radhus och småhusbebyggelse. Inslag av grönska inom kvarteren och mellan bostadsenklaverna var också viktiga inslag i stadsplanen."

Huset som finns på platsen idag är en industribyggnad i rött tegel med två våningar där den undre våningen är en souterrängvåning. Huset byggdes på 1960-talet av AB Svenska Bostäder och arkitekt var Sverker Feuk. Sverker Feuk ritade också flera andra hus till Svenska Bostäder. Byggnaden används idag för småindustri och kontor, bla Svenska Bostäders förvaltning.Den nuvarande byggnaden på Härjedalsgatan 17, Maj 2012. Jämför den nedre vänstra bilden med bilden på den nya planförslaget nedan.

Huset i sig är inte särskilt märkvärdigt men det är en nackdel att lokaler för småindustri rivs. Det behövs arbetsplatser också i förorterna. Till det positiva hör att det inte är någon park eller grönyta som bebyggs.

Det tidigare förslaget från 2010 innebar att tre punkthus med ca 90 lägenheter skulle byggas. De nya husen skulle bli sex våningar höga. Med sin placering på gatans sydvästra sida skulle de nya husen skugga gatan och husen på andra sidan. Husen storlek skulle också göra att de kraftigt dominerade gatumiljön som till stor del består av flerbostadshus med tre till fyra våningar.


Den planerade bebyggelsen i det ursprungliga förslaget i en vy från nordväst. De konstgjorda perspektiven gör att de nya husen bara ser ut att vara aningen högre än de befintlig trevåningshusen. (Bilden är hämtad från Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning.)

Det nuvarande förslaget tycker jag är mycket bättre. De passar bättre in i miljön än det tidigare förslaget. Genom att ha tre våningar mot gatan och stegvis öka antalet våningar till fem minskas husens dominerande känsla och de skuggar också övrig bebyggelse mycket mindre.


Den planerade bebyggelsen i det nya förslaget. Perspektiv från sydöst. På bilden syns två av de tre planerade husen. Det tredje huset skymtar i bildens vänstra kant. (Bilden är hämtad från Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning.)

Eftersom det är Svenska Bostäder som begärt planändringen för att kunna bygga bostäder förutsätter jag att det är hyresrätter som ska byggas. Jag önskar också att det skulle ha varit en uttalad ambition att bygga små billiga lägenheter här men jag hittar ingenting som talar för det. Storleken blir nog mer blandad. Bostadsbristen bland unga används ofta som argument att bygga precis överallt. Här är en plats att bygga på som inte ens jag kritiserar särskilt mycket. Men det är synd att det då inte byggs ungdomslägenheter eller studentbostäder. Det skulle passa bra eftersom det bara är ca 500 meter till Vällingby Centrum med tunnelbana och bussar.

Innan du som läser tänker att jag i det sista stycket bara gnäller för gnällandets skull tycker jag att du ska fundera på om jag faktiskt inte har rätt.


RSS 2.0