Eriksdalslunden - Dålig planering kapar ännu en park

Raden av parker i Stockholm som bebyggs börjar bli lång. Nu har turen kommit till Eriksdalslunden på Södermalm där staden vill låta Blomsterfonden bygga vård-, omsorg- och seniorbostäder.

Planerna som presenterades i Stadbyggnadskontorets startpromemoria innebar att Blomsterfonen skulle få bygga två hus i Eriksdalslunden på Södermalm, i den del av parken som kallas Tullhagen. Ett hus med sex våningar planerades i Tullhagens nordvästra del mot Ringvägen och skulle innehålla 55 vård- och omsorgsbostäder. I den sydvästra delen som vetter mot Gräsgatan föreslogs 45 seniorbostäder i ytterligare ett hus med tre till fyra våningar.


Eriksdalslunden och den del som kallas Tullhagen med de planerade husens ungefärliga placering markerad. Skanstull syns till höger i bild, Ringvägen i bildens överkant och Eriksdalsbadet i underkant. Bild: Stadsbyggnadskontoret

När stadsbyggnadsnämnden i december 2021 fattade beslut om att inleda planarbetet strök de området närmast Ringvägen ur planerna och planarbetet omfattar nu området vi Gräsgatan. Alltid något men det är fortfarande en park de planerar att bygga i och ytterligare en park som naggas i kanten.

Visst behövs det vård-, omsorg- och seniorbostäder men när nya stadsdelar som Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden eller jättebygget i Kv. Persikan på Södermalm planlades kunde gott några dyra bostadsrätter strukits ur planerna och Blomsterfonen fått markanvisning där istället. Det hade gett lite lägre vinst för byggbolag och exploatörer men en bättre stad för alla där grönska får finns kvar eftersom den här typen av miljöer och öppningar i stadsbilden blir alltmer ovanliga. Att så inte skedde är inget annat än riktigt dålig planering från stadens sida.

Att allt fler ytor blir hårdgjorda minskar markens möjlighet att ta upp vatten vid kraftigt regn och bidrar till att temperaturen höjs. Grönska spelar en stor roll i stadsmiljön. Ett träd dricker 500–700 liter vatten per dag, tar ner koldioxidhalten, minskar buller och binder partiklar som finns i luften. Lägre vegetation har samma egenskaper även om mängden vatten är mindre. Att växter tas bort har större påverkan på miljön än att bara grönskan försvinner. Grönska har alltså en stor betydelse för stadens befolkning även om man inte befinner sig mitt i den.


Eriksdalslunden i April 2022 och platsen där stadsbyggnadskontoret föreslog att ett av husen skulle byggas men där stadsbyggnadsnämnden sade nej.

Stockholms stad måste ha ett helhetsperspektiv i sin planering på ett helt annat sätt än vad som sker idag. Det är dags att staden tar sitt ansvar och planerar in mindre ekonomiskt lönsamma verksamheter i stora projekt i stället för att bara sälja så mycket mark som möjligt till privata aktörer för att sedan offra stadens parker när annan verksamhet behöver utökas.


RSS 2.0