Vad händer på Djurgården?

Djurgårdens klassiska och omtyckta miljö riskerar att fördärvas av hårdhänt exploatering eller medvetet förfall av klassiska byggnader. Här beskrivs ett urval av pågående projekt.

Djurgården är ett klassiskt parkområde där natur och gamla byggnader samsas med nöjesfält, museer och restauranger. Miljön och de gamla husen skapar tillsammans med evenemangen en helhet som lockar mängder med besökare. För det är inte bara Gröna Lund, Skansen, museer och andra evenemangslokaler som gör området speciellt. Även själva miljön bidrar till att göra det attraktivt. Men likt flugor kring en sockerbit flockas de som vill tjäna pengar på den attraktiva miljön. Om det inte sker med stor försiktighet riskerar den omtyckta Djurgården att fördärvas och området blir som vilket nöjesstråk som helst. För varje klassisk byggnad som byggs om kraftigt eller rivs och ersätts av ett nytt modernt hus försvinner lite av den ursprungliga miljö som en gång gjorde området attraktivt. Exempel på detta är Cirkus utbyggnad som ser ut som en konservburk och klassiska Lindgården som revs och ersattes av ett hotell med en ABBA-utställning i källaren.

Det är mycket som händer på Södra och Norra Djurgården. Nedan följer ett urval av aktuella projekt. (1) Varje projekt skulle förtjäna ett eget blogginlägg men för att visa på omfattningen av vad som sker så tar vi dem här i ett svep.


Karta från Hitta.se med nedan beskrivna projekt markerade med rött. (Bloggens markeringar)

Gröna Lunds utbyggnad
Bakom Liljevalchs konsthall ligger tomten Skeppsholmsviken 6. Den är idag skräpig och allmänt ogästvänlig och skulle gärna få rustas upp till en fin parkmiljö för Djurgårdsbesökare. Den gamla nöjesparken Nöjesfältet låg här mellan 1923 och 1957 (2) så låga hus, caféer, vinterskridskobana och låga åkattraktioner anpassade för barn skulle kunna fungera. Gröna Lund vill istället placera 6 stycken åkattraktioner på mellan 18 och 45 meters höjd vilket motsvarar höghus på mellan sex och femton våningar. Runt nöjesfältet planeras lägre trähus i gammal stil och en bro över Allmänna gränd som ska binda ihop den nya tomten med den äldre Gröna Lundstomten.

Dessutom skulle de boende alldeles bredvid utsättas för stora bullerstörningar. Bosätter man sig nära ett nöjesfält måste man räkna med att det låter men om nöjesfältet vill utöka sin verksamhet måste de också ta hänsyn till de boende.

Utöver det vill Kungliga Djurgårdsförvaltningen sälja strandremsan utanför det gamla Nöjesfältets tomt till Gröna Lund, alltså den strandremsa som idag är tillgänglig för allmänheten även om den är i dåligt skick. Istället lovar Gröna Lund att bygga en träbrygga ute i vattnet vilket i praktiken innebär en exploatering av vattenytan.

Stockholms Stad godkände detaljplaneförslaget för utvidgningen av Gröna Lund men Mark- och miljödomstolen upphävde den 6 maj 2021 detaljplanen då den anser att de kulturhistoriska värdena och riksintresset Nationalstadsparken skulle skadas. Därmed går domstolen på Riksantikvarieämbetets sakkunnigutlåtande som är starkt kritiskt och påpekar att utbyggnaden skulle bli alltför dominerande och skada andra viktiga värden på Djurgården. Även bron över Allmänna gränd skulle "förstärka Gröna Lunds dominans över området". Domstolens dom är överklagad av Stockholms stad och Gröna Lund.

Utbyggnad av Hasselbacken
Restaurang Hasselbacken precis invid Cirkus och Gröna Lund byggdes i början av 1850-talet. Delar av anläggningen är blåklassad av Stockholms Stadsmuseum. Här vill ägaren Pop House Sweden med Björn Ulvaeus i spetsen göra en jättelik ombyggnad av hela Hasselbacken med 75 nya hotellrum och konferensbyggnader på 6000 kvadratmeter. Det skulle innebära att hela den gamla trädgårdsanläggningen schaktas bort till förmån för en till större delen underjordisk utställningshall. I stället för den historiska trädgården görs en mindre grusad plan yta på utställningshallens tak. Runt denna yta byggs höga runda hotellbyggnader som kommer att dölja den gamla restaurangbyggnaden. Terrasseringen mot Djurgårdsvägen försvinner helt och ersätts med en tom slänt. Mot Djurgårdsslätten och Hazeliusbacken vill man sänka de ursprungliga marknivåerna så att man skall uppfatta Hasselbacken och Cirkus som en enhet. Även byggnaden på andra sidan Djurgårdsvägen i hörnet mot Allmänna gränd ingår i planområdet. Den är grönklassad av Stockholms Stadsmuseum.

Förslaget var på samråd 2021 och flera remissinstanser, däribland Länsstyrelsen var kritiska till förslaget. Länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande att förslaget måste bearbetas för att "undvika påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården respektive på riksintresset för Nationalstadsparken". Länsstyrelsen anser också att "planförslaget behöver bearbetas vad gäller frågor som rör miljökvalitetsnormer för vatten".


Illustration över den planerade utbyggnaden av Hasselbacken. Bild: Rädda Djurgården

Tillbyggnad av Villa Källhagen
På Norra Djurgårdens södra del, mellan amerikanska ambassaden och Sjöhistoriska museet, ligger Villa Källhagen, en restaurang och hotell med anor från 1700-talet. Inget från 1700-talet finns kvar men ett rött hus, "Röda stugan" från tidigt 1800-tal, finns kvar som en del av Villa Källhagen. Röda Stugan är grönklassad av Stockholms Stadsmuseum. 1988 flyttades huset en bit för att ge plats åt en större modern anläggning med restaurang, hotell och konferenslokaler. Den nya anläggningen stod klar 1990.

Nu planeras för ytterligare en stor tillbyggnad och i juni 2020 fick Källhagen positivt planbesked, dvs detaljplanearbete får inledas och ett förslag till detaljplan beräknas vara färdigt 2023. De planer som är aktuella gäller en betydligt större friliggande byggnad nordost om huvudbyggnaden mot Djurgårdsbrunnsvägen, delvis på parkeringsplatsen. Fem olika alternativ med hotellrum, spa och ett konferensutrymme har presenterats. Alla fem alternativen innebär en alltför stor byggnad, både ur landskapssynpunkt och i relation till Källhagens arkitektoniskt värdefulla huvudbyggnad och de är tre alternativt fyra våningar höga, dvs högre än den befintliga byggnaden.

Lidingöbro värdshus
Tidigare var Lidingöbro Värdshus på Norra Djurgårdens östra del ett populärt utflyktsmål för många stockholmare. Här fanns sedan 1820-talet en restaurang. Den stängde slutligen 2004. I åratal har nu Lidingöbro värdshus varit ett ärende på Stadsbyggnadskontoret och tidigare på Fastighetskontoret. Värdshuset med arrende från Stockholms stad har de senaste decennierna bytt ägare ett stort antal gånger. Bygglov har givits av Stockholms stad som ägarna inte utnyttjat. Byggnaderna har förfallit ytterligare varefter ägarna, vanligtvis nya, begärt och fått anstånd. I mars 2010 revs större delen av byggnaden för att ge plats åt ett hotell. (3) Därefter har inte mycket hänt. Stockholms stad har, trots uppenbara brister i ägarnas hantering, inte gjort någonting åt saken. Likheterna med hanteringen av Lindgården på Södra Djurgården är uppenbara.

Ägarnas planer tycks vara att söka byggrätt för ett långtidshotell (som senare skulle kunna omvandlas till exempelvis bostadsrätter).


Övergiven byggarbetsplats vid Lidingöbro värdshus. Bild: Rädda Djurgården

Liljevalchs utbyggnad
Liljevalchs utbyggnad har redan tagits upp här på bloggen. Utbyggnaden invigdes den 12 augusti 2021. Liljevalchs skriver på sin hemsida att "med sin fasad av nästan 7 000 transparenta glasbottnar tar anläggningen glittrande plats i sitt offentliga rum". (4) För gemene man ser den dock ut som en stor betongklump som är illa anpassad till sin omgivning. Hur den kunde kosta över en halv miljard kr är en gåta.


Liljevalchs utbyggnad, Augusti 2021

Liljevalchs nya byggnad och det fyrkantiga Pop House Hotell visar att nyexploatering hittils inte alls anpassats för området utan ger en skrämmande föraning om hur hela Djurgården kommer att se ut i framtiden om pengarna får styra.

Övriga projekt som Föreningen Rädda Djurgården tar upp är:
  • Djurgårdsbrunns värdshus
  • Padelcenter vid Djurgårdsbrunn
  • Pontonbryggor vid Junibacken
  • Konferensanläggning vid Stallmästaregården
  • Vattentornet Lill-Jansskogen

Källor:
1) https://www.raddadjurgarden.se/projekt/
2) https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6jesf%C3%A4ltet
3) https://sv.wikipedia.org/wiki/Liding%C3%B6bro_v%C3%A4rdshus
4) https://liljevalchs.se/om-oss/aktuellt/liljevalchs-invigs-12-augusti/

Dagens bild


Liljevalchs utbyggnad, Augusti 2021

Den här bilden på Liljevalchs nya utbyggnad ligger mer i tiden än vad många inser. Byggnaden kritiserades för sitt utseende redan på planeringsstadiet och kritiken har inte avtagit. När den invigdes nyligen fanns demonstranter på plats som protesterade mot byggnaden. Det är lätt att förstå eftersom den är byggd i en brutalistisk stil som främst förknippas med byggnader från mitten av 1950-talet till mitten av 1970-talet och inte alls passar in på Djurgården.

Utbyggnaden drog också över den ursprungliga budgeten med flera hundra miljoner kronor, från 130 miljoner till 392 miljoner kr för tillbyggnaden. Till det kommer också kostnader för renovering av den gamla konsthallen. Det ger en slutsumma på 570 miljoner kronor. Tidplanen höll inte heller. Den ursprungliga planen var att tillbyggnaden skulle vara färdig 2016, alltså till Liljevalchs 100-årsjubileum. Men den invigdes nu fem år senare.

Det positiva med tillbyggnaden är att den tack och lov inte större än den är. Den underordnar sig på så sätt huvudbyggnaden och syns knappt från Djurgårdsvägen. Från Liljevalchs baksida däremot dominerar den blickfånget på ett makalöst okänsligt sätt. Den bryter mot omgivande byggnader och stjäl all uppmärksamhet. Här borde istället arkitekterna gått varsamt fram så att byggnaden smälter in i omgivningen.

Den gamla konsthallen byggdes efter ritningar av arkitekten Carl Bergsten efter en arkitekttävling. Hans förslag ansågs vara anpassat till den traditionella bebyggelsen på Djurgården, något som inte kan sägas om den nya tillbyggnaden.

Kommer då denna byggnad i framtiden anses vara typisk för det tidiga 2000-talet? Med tanke på att den är illa anpassad till sin omgivning, kritiserad redan innan den var byggd, kraftigt försenad och överskred budgeten så blir svaret sannolikt ja.


Nytt scenhus vid Cirkus

Planerna på ett nytt scenhus vid Cirkus på Djurgården är på inget sätt nya. Jag har själv känt till dem en längre tid, men det är först när byggplaner går in i slutskedet som media brukar uppmärksamma dem. Så också den här gången när tidningen Metro uppmärksammade det hela nu i juni.

Det är i grunden positivt att Cirkus behöver en ny scen. Att kulturlivet går bra är något att glädjas åt. Risken är annars stor att Cirkus förvandlats till en konferensanläggning eller gått samma öde till mötes som Lindgården. Att byggnaden är byggnadsminne och skyddas av kulturminneslagen hade knappast spelat någon roll.

Som jag ser det är problemet med den nya scenen är inte att Cirkus är ett byggnadsminne utan miljön runt omkring. För att få plats med den nya tillbyggnaden måste nämligen ett antal stora och gamla ekar fällas eller flyttas. Djurgårdens miljö är unik och känslig och den ska vi vara rädda om. Stadsfullmäktige har nyligen beslutat om nya regler för att skydda träd på Djurgården men stadsbyggnadsnämnden har trots det klubbat igenom beslutet om det nya scenhuset. Politikerna beslutar om en massa fina saker men när det kommer till kritan är det ändå bara hög exploatering som räknas.

Djurgården/Lilla Värtans miljöförening är kritiskt och kräver att ekarna flyttas och att den äldsta av dem får stå kvar på sin plats. Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius säger att nya träd ska planteras som ersättning för de gamla. Mem gamla skyddsvärda ekar ersätter man inte så lätt. Det är mycket lättare att byta ut ett stadsbyggnadsborgarråd.


Cirkus öppnade 1891 och är den äldsta av fyra bevarade cirkusbyggnader i Sverige.

 
Platsen där det nya scenhuset ska byggas och en bild från tidningen Metro som visar hur det är tänkt att se ut i framtiden. (Klicka på bilderna för att se dem större.)

Lindgården

Lindgården på Djurgården är den enda kvarvarande byggnaden från Stockholmsutställningen 1930. Den är kulturhistoriskt värdefull och är trots förfallet fortfarande en vacker byggnad. Den hade kunnat vara ännu vackrare om inte förfallet fått gå så långt. Min enda personlig kontakt med Lindgården är att jag var där på en studentskiva i mitten av 1990-talet.

Nu ska byggnaden rivas för att ge plats åt ett hotell. Lingårdens ägare, som byttes senast 2008 till byggbolaget Arcona, har under nästan 20 års tid velat riva byggnaden trots att Stockhoms Stad haft som krav att den ska rustas upp. Krav på den nya ägaren att rusta upp Lindgården fanns redan när staden sålde fastigheten. Det är märkligt att man genom att bara vägra utföra en nödvändig upprustning till slut kan få rätt att riva den, trots att de kraven fanns redan när den nya ägaren köpte fastigheten. Det är också mycket märkligt att stadens politiker går med på att den rivs.

Rusta upp Lindgården och låt den återigen bli en levande del av Djurgården.


Lindgården, September 2010

RSS 2.0