Bussterminalen i Katarinaberget

Trots att det saknas en färdig detaljplan för en ny bussterminal vid Slussen har arbetet men Nya Slussen redan startat. Det visar att politikerna redan bestämt sig för vad de tänker göra när det gäller bussterminalen utan att invänta synpunkter och kritik. Frågan är om de kommer att ta hänsyn till den kritik som riktats mot bussterminalens utformning. Kritik som är värd att ta på allvar då den pekar på många brister i brandsäkerheten.

Samrådet för den planerade nya bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen avslutades nyligen. Den förra detaljplanen för samma bussterminal upphävdes av Mark- och Miljödomstolen 2013. Stockholms Stad överklagade domen men i april meddelade Mark- och Miljööverdomstolen att den inte beviljade prövningstillstånd.

I den nya planen är bussterminalen något mindre än tidigare med färre platser för bussarna eftersom det nu planeras för tunnelbanans utbyggnad till Nacka. Men den långa in- och utfartsrampen mellan Stadsgårdsleden och bussterminalen är kvar. För att komma in i terminalen måste bussarna korsa alla trafik på Stadsgårdsleden. Utfarten ser däremot ut att gå smidigare, förutsatt att ingen buss samtidigt är på väg in i terminalen eftersom deras vägar korsas.


Skiss över den planerade bussterminaeln. Bild: Link arkitektur


Illustration över infarten till bussterminalen från Stadsgårdsleden.
Bild: Foster+Partners och Berg Arkitektkontor

Terminalens huvudentré kommer att placeras mellan Thor Modéens Trappor och den nuvarande tunnelbaneentrén. Men det kommer också att byggas en gång mot tunnelbanan och dess entré på Götgatan och en förbindelsegång till innerstadsbussarna och Saltsjöbanan. Även i bussterminalens östra del kommer en entré att byggas.


Platsen för den planerade huvudentrén, Juli 2016


Rivning av Katarinavägen, Juli 2016


Förberedande arbeten där det tidigare var en bensinmack, Juli 2016

Mycket av den kritik som riktats mot bussterminalen i Katarinaberget är just att den är inne i ett bergrum med alla de risker det medför. Det händer ibland att bussar börjar brinna och om det sker inne i terminalen är utrymningsmöjligheterna stark underskattade. Till exempel anges in- och utfartsvägen för bussar som utrymningsväg men med tanke på den mängd bussar som kommer att trafikera terminalen är risken stor att den vägen blockeras av stillastående bussar. För att inte tala om alla människor som ska utrymma de bussarna och då är i vägen för människorna inne i terminalen som försöker ta sig ut. Vänthallen ska vara en egen brandcell separerad från trafikytan om en buss börjar brinna där. Men kritikerna påpekar att avsikten i planen är att en evakuering ska kunna ske mellan de båda delarna. Hur människor ska kunna röra sig mellan bussterminalens olika brandceller samtidigt som hetta och rök inte ska kunna spridas är oklart.

Det finns inget som tyder på att politiker och tjänstemän i Stockholms Stad i någon större grad tänker bry sig om inskickade synpunkter. Arbetet har nämligen redan påbörjats, även om det än så länge bara är förberedande arbeten inne i Katarinaberget. Annat är det med Katarinavägen som redan är avstängd och med Slussen där rivningen pågår för fullt. För att Nya Slussen ska fungera måste bussterminalen byggas i Katarinaberget. Planen för Nya Slussen och bussterminalen är så tätt sammanlänkade att det borde ha varit en och samma detaljplan Det är därför mycket tydligt vad politikerna i Stadshuset tänker ta för beslut, oavsett vilken kritik som förs fram mot planen.

RSS 2.0