Ska Stockholm bryta mot sina egna miljömål?

Längs Lundagatan på Södermalm planeras för 16 radhus. Om husen byggs kommer det att försämra luftkvaliteten längs gatan så mycket att gränsvärdena i Stockholms egna miljömål överskrids. Ska staden trots det låta bygga husen och därmed bryta mot sina egna miljömål?

Mellan Ringvägen och Varvsgatan går Lundagatan. Nästan hela vägen är gatan uppdelad i två parallella sträckningar, kallade nedre och övre Lundagatan. Mellan dessa båda sträckningar finns en slänt med träd, buskar och gräs. Slänten ska enligt det planförslag som nyligen var ute på samråd bebyggas med 16 stadsradhus i olika storlek med tre våningar i suterrängläge.


Flygbild med området markerat. Bild: Stadsbyggnadskontoret

Längs Lundagatans norra del finns kv Marmorn med flerbostadshus byggda på 1930-talet. De är blåklassade av Stockholms Stadsmuseum vilket innebär att kvarteret har ett så högt kulturhistoriskt värde att det uppfyller kraven för byggnadsminnesmärkning. I plan­handlingarna konstateras att slänten som enligt förslaget ska bebyggas "är en planerad del av en helhetskomposition. Den utgör en del av den gröna krans som omger och lyfter fram kv. Marmorn som byggts enligt stadsplaneidealet 'hus i park'." Slänten mellan övre och nedre Lundagatan är alltså en del av denna kulturhistoriskt viktiga miljö och att bebygga den skulle allvarligt skada områdets kulturhistoriska värden.


Situationsplan med de 16 radhusen längs övre och nedre Lundagatan.
Bild: Utopia / Stadsbyggnadskontoret


Illustration på radhusens fasad med tre våningar mot nedre Lundagatan.
Bild: Utopia / Stadsbyggnadskontoret

I slänten finns ca 75 träd, bl.a. lönn, alm, ask och björk. Trädens naturvärden framhålls tydligt i planhandlingarna. Både alm och ask är hotade arter som på grund av sin utsatthet är rödlistade. Det är också troligt att slänten fungerar som spridningskorridor mellan Högalidsparken och Skinnarviksparken som finns väster respektive öster om planområdet. Om slänten bebyggs kommer de träd och den övriga växlighet som finns där till största delen försvinna. Den växtlighet och de åtgärder som föreslås som kompensation för den försvunna vegetationen är helt otillräcklig. Som ersättning ska ett mindre träd planteras på varje bostadsgård mot nedre Lundagatan. På terrasserna mot övre Lundagatan ska ytan närmast gatan ha en planteringsbar överbyggnad där buskar kan planteras.

På nedre Lundagatan planeras bebyggelsen vara i tre våningar vilket kommer göra att den delen av Lundagatan blir till en korridor på ett helt annat sätt än vad som är fallet idag. Det tillsammans med den minskade växtligheten får till följd att luften på den delen av gata blir sämre. Enligt den analys som avdelningen Stockholms Luft- och Bulleranalys på Miljöförvaltningen gjort kommer halterna av partiklar och kvävedioxid bli förhöja om radhusen byggs jämfört med om planerna inte genomförs. Halterna håller sig under de nationella kraven men Stockholm har infört egna strängare miljömål och halterna av kvävedioxid kommer bli så höga att de överskrids.

Planhandlingarna föreslår här att tilluften i de nya radhusen tas in via fasader som vetter mot övre Lundagatan för att på så sätt ge förutsättningar för en god inomhusmiljö. Men ingenstans i planbeskrivningen nämns hur det är tänkt att göras i de befintliga bostäder som redan finns längs nedre Lundagatan. De kommer i lika hög grad att påverkas av den försämrade luften.

På Stockholms hemsida kan man läsa att "Stockholm är en av de ledande miljöstäderna i Europa. Vår ambition är en klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten och där det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil."

Miljöfrågor är viktiga och det är bra att Stockholm sätter upp mer långtgående miljömål än de nationella miljökvalitetsnormerna. Men om det inte bara ska vara tomma ord går det inte att strunta i dem när det passar. Om projektet med de 16 radhusen genomförs i sin nuvarande form kommer Stockholms Stad att bryta mot sina egna miljömål och därmed förlora all trovärdighet i miljöfrågor.

RSS 2.0