Den nya Cityregleringen

En hårdhänt exploatering i Stockholms City-kvarter pågår just nu. Ett flertal byggnader har rivits och ännu fler byggs på med flera våningar. Några enstaka bostäder pressas pliktskyldigt in i projekten men i första hand är det hotell och kontor som byggs.


Rivningen av Hotel Continental, Juni 2013

Jag är medveten om att jämförelsen med Norrmalmsregleringen (även kallad Cityregleringen eller Citysaneringen) i inläggets rubrik haltar men parallellerna är flera. Framförallt rivningarna, både de som genomförts, de som pågår och de som planeras. Rivningen av Hotell Continental startade en debatt om vilket slöseri det är att riva fungerande hus. Men varken politiker eller byggbolag var intresserade av att föra den delen av miljödebatten. Hotell Continental är nu borta och Station City breder ut sig på dess plats. Två kontorshus på Mäster Samuelsgatan revs för några år sedan och ersattes av nya byggnader som häver sig över sin omgivning utan att ge något tillbaka.

Men rivningarna slutar inte där. Flera departementsbyggnader vid Drottninggatan har helt eller delvis rivits och det s.k. H-Huset på Hamngatan, där butiken Stadium ligger, hotas av rivning precis som en del av Gallerian mitt emot.


H-Huset vid Hamngatan, Oktober 2015

De stora hus som byggdes under Norrmalmsregleringen blir nu ännu större. Gamla misstag upprepas och förstärks. Swedbanks tidigare kontor i kvarteret Trollhättan vid Brunkebergstorg håller på att byggas på med flera våningar och detaljplanearbetet för att göra samma sak med Hotel Sergel Plaza på andra sidan Brunkebergstorg är i slutskedet. Brunkebergstorg blev efter Norrmalmsregleringen inträngt mellan stora och höga hus. Det som nu sker förstärker bara det vilket inte är rätt väg framåt.


Swedbanks tidigare kontor byggs på med fler våningar (vänster bild) och Hotel Sergel Plaza där samma sak ska ske (höger bild).

När SEB flyttar från sina lokaler vid Sergels Torg planeras ombyggnader även där. En tillbyggnad så ny som från 1990-talet ska enligt planerna rivas och ersättas med en ny byggnad och SEBs gamla kontor på båda sidor om Malmskillnadsgatan ska byggas på med flera våningar. De ska dessutom bli bredare. Malmskillnadsgatan blir då smalare och mörkare och omgiven av ännu högre hus än i dag. Planen innehåller också ytterligare ett nytt hotell i City, i hörnet av Malmskillnadsgatan och Mäster Samuelsgatan.


SEB-kontoret (S-Huset) vid Sveavägen, Oktober 2015


Principsektion genom SEBs kontorsbyggnader. Heldragen linje visar dagens bebyggelse, och streckad linje visar byggherrens preliminära önskemål.
Illustration: Stadsbyggnadskontoret

Alla omvandlingsprojekt kostar mycket pengar. Fastighetsägarna lägger ner 30-50 miljarder kronor på rivning, om- och tillbyggnader i Stockholm City mellan Centralen och Kungsträdgården.

Politikerna skyller på att det är fastighetsägarna som driver på projekten men vi ska komma ihåg att det är politikerna som godkänner detaljplanerna och därmed tillåter det som nu sker i City. Det är möjligt att fastighetsägarna i City driver på utvecklingen och i rask takt marscherar i den riktning de själva vill men det är politikerna som krattar gången.


Gula linjen

Tunnelbanan ska byggas ut med den nya Gula linjen mellan Odenplan och Arenastaden i Solna. Finansieringen av utbyggnaden är klar och delas mellan staten, landstinget och berörda kommuner. Men hur det ekonomiskt tyngda landstinget och SL ska klara kostnaden för driften är det ingen som pratar om.

En utbyggd tunnelbana har diskuterats länge men börjar nu närma sig. Den planerade Gula linjen ska nu ut på samråd. Linjen planeras att gå mellan Odenplan och Arenastaden i Solna via Hagastaden med uppgångar vid Norra Stationsgatan och Nya Karolinska sjukhuset. Eventuellt blir det också en station vid Hagalunds industriområde i Solna som Solna stad planerar för exploatering med bostäder.


Föreslagen sträckning på tunnelbanans Gula linje från Odenplan till Arenastaden.
Bild: Stockholms Läns Landsting

Linjens planerade sträckning och utformning har mötts av kritik. Den mesta kritiken handlar om att sträckningen kommer att gå delvis samma väg som Citybanan. Odenplan kommer att bli en pendeltågsstation och Solna är det redan. Att Gula linjens nya plattform vid Odenplan placeras i samma nivå som Gröna linjens existerande plattform har också fått kritik eftersom det omöjliggör en vidare utbyggnad söderut till tex Liljeholmen. Motivet för detta är att ge passagerarna snabba byten och en möjlighet att vid stora evenemang på Friends Arena låta tunnelbanan från Gula linjen fortsätta på den Gröna linjen, något som bara går att göra i undantagsfall eftersom det inte få plats fler tåg på Gröna linjen. Det innebär att Odenplan blir slutstation för Gula linjen mitt inne i centrala Stockholm. En annan konsekvens är att det också kan leda till än mer passagerare på den redan hårt belastade Gröna linjen när människor som åker till och från stationerna längs Gula linjen måste byta vi Odenplan.


Skiss över plattformarnas framtida placering vid Odenplan
Illustration: Rundquist / Stockholms Läns Landsting

Jag är generellt positiv till en utbyggd kollektivtrafik men en viktig fråga förblir obesvarad. Frågan har knappt ställts. SL och Stockholms Läns Landsting har mycket dålig ekonomi. Utbyggnaden av tunnelbanan, den gula linjen och den utbyggda blå linjen, beräknas kosta 19,5 miljarder kronor. Knappt hälften ska bekostas av höjd och breddad trängselskatt och en fjärdedel bidrar staten med. Berörda kommuner betalar en dryg fjärdedel och landstinget betalar 650 miljoner plus kostnaden för fordon och depå. Men driften ska bekostas av SL. För att spara pengar har SL nyligen minskat busstrafiken där den behövs som mest och stängt vissa tunnelbanenedgångar. Om SL inte har råd att hålla igång den trafik de har idag hur ska de då ha råd att köra en utbyggd tunnelbana?


RSS 2.0