Bromstensstaden

Översvämningsrisk, giftig mark och redigerade synpunkter

Bromstens industriområde ska bebyggas med bostäder och industrierna försvinner. Den berömda graffitimålningen Fascinate får vara kvar, men exploateringen av området handlar om mer än en graffitimålning. Marken är dålig och giftig och det höga antalet bostäder som planeras strider inte bara mot översiktsplanen utan kommer också att leda till problem för omkringliggande bostäder.

När idén att omvandla Bromstens industriområde till bostadsområde såg dagens ljus hotades den berömda graffitimålningen Fascinate från 1989. Målningen, som uppfördes med fastighetsägarens tillstånd, är 13 meter bred och 8 meter hög och är Sveriges äldsta ännu bevarade större graffitimålning.

Fascinate var länge omstridd men i december 2015 bestämde stadsbyggnadsnämnden i Stockholm att målningen ska skyddas när platsen bebyggs. Det är ett bra beslut. Fascinate blir den första graffitimålningen i Sverige att kulturmärkas. Den är en del av stadens historia precis som mycket annat och ökar möjligheten att skydda liknande konstverk.


Industribyggnaden med Fascinate under pågående rivning men väggen med målningen stagas upp, December 2015


Graffitimålningen Fascinate, December 2015

Målningen skyddas men exploateringen av Bromstens industriområde är inte utan problem. Framför allt tar man i för mycket. Översiktsplanen anger att ca 1000 bostäder ska byggas men i den aktuella planeringen med flera olika detaljplaner uppgår antalet bostäder till 2000. Även om varje enskild detaljplan inte strider mot översiktsplanen så gör den totala planeringen det. Stadsbyggnadskontoret måste se till helheten istället för att betrakta varje detaljplan för sig.

Den höga exploateringen kommer att leda till problem om den genomförs. Jag har tidigare nämnt den kraftigt ökade trafiken på närliggande Duvbovägen. När området befolkas med tusentals nya människor kommer trafiken att öka ännu mer. Inte bara på Duvbovägen utan också på de gator som finns i anslutning till området. Det ska nämligen inte byggas några nya vägar utan det är de befintliga villagatorna runt omkring som ska svälja den ökande trafiken. Under järnvägen som går parallellt med området ska en tunnel för gång- och cykeltrafikanter byggas. Där borde också en väg för biltrafik ordnas. Det här föreslogs av de närboende både under samrådet och granskningen av detaljplanen men Stadsbyggnadskontoret valde att ignorera det. De redigerade till och med bort just det förslaget i utsättningsutlåtandet som sammanfattade inkomna synpunkter.

Bostadsområdet marknadsförs som en urban förstad och kallas förstås för Bromstensstaden. Namnet är riktigt fånigt. Industriområdet är en del av Bromsten och ingen ny stadsdel. Att klämma in ordet stad i varje nytt kvarter som ska byggas fick ett löjets skimmer över sig för länge sen.

Området är också direkt olämplig för en så hög exploatering och det blir svårt att bygga bostäder på platsen. Grundvattennivån är hög och närheten till Spångaån ökar risken för översvämning och vattenhöjning. Marken är gammal sjöbotten och består av djup lera som dessutom är förorenad av tidigare industrier.

Den djupa leran gör att kostsam markstabilisering med pålar och andra åtgärder är en nödvändighet och det höga grundvattnet gör det komplicerat att bygga de planerade underbyggda garagen, med ytterligare kostnader som följd. Att sanera förgiftad mark är också dyrt men måste göras.

Regnvatten ska fördröjas så att inte ledningarna i området blir överbelastade och för att få till lutningar så att vattnet rinner av på rätt sätt ska marknivån höjas ungefär en meter. Det kommer att få konsekvenser för de som bor runtomkring vars trädgårdar och hus kommer att hamna i en grop. Det är uppenbart att planeringen av de nya bostadskvarteren inte tar hänsyn till omkringliggande bebyggelse. Den här delen av Bromsten är inte obefolkad även om det framställs så.

Alla svårigheter gör att det finns ekonomisk osäkerhet i projektet som därför dragit ut på tiden. Det kommer att bli dyrt att bo i Bromstensstadens lägenheter och frågan är om folk tycker att det är värt det när man kan köpa en villa i närheten för samma pengar. Flera industrier finns också kvar i området och det får byggherrarna att fundera på om människor överhuvudtaget vill flytta dit.


Industrier i Bromstens industriområde, December 2015

Vissa platser är egentligen olämpliga för bostadsbebyggelse och det här är en av dem. Om inte översvämningsrisk, ostadig lera och förgiftad mark räcker, kan man fråga sig var gränsen går.

Men det är klart, kallar man översvämningsrisken för sjöutsikt, leran för naturnära läge och den förgiftade marken för New York-känsla så kanske Bromstensstaden går att sälja i alla fall. När skadorna uppkommer är det de nya bostadsrättsföreningarnas problem att lösa, inte politikernas och byggherrarnas.


Den här texten skrevs tillsammans med min bror.


Sturegallerian

Sturegallerians ägare vill bygga om nästan hela kvarteret. Planerna är långtgående och innebär omfattande rivningar, påbyggnader och flytt av en tunnelbaneuppgång. Om de genomförs medför de både miljömässig och kulturhistorisk skada i en känslig miljö. Kritiken mot planerna har också varit kraftig och de kommer sannolikt att arbetas om. Men i slutändan är ändå frågan om politikerna sätter stopp för överexploateringen eller låter fastighetsägarna agera fritt.

Sturegallerians ägare vill bygga om i stort sett hela kvarteret. De önskade förändringarna är så kraftiga och så centralt placerade i Stockholm att media rapporterat om det. Det är inte många som kan ha missat det. Inte jag heller även om tidsbrist gjort att jag är sen på bollen.

Två av fastigheterna inom planområdet ägs av Vasakronan medan större delen ägs av Sturegallerian AB som i sin tur ägs av Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Det är en statlig investeringsfond som ägs och kontrolleras av Förenade Arabemiratens regering. Dess styrelseordförande är Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, emir av Abu Dhabi och president i Förenade Arabemiraten.


Stureplan och Sturegallerian, December 2015

Fastighetsägarnas syfte med projektet som beskrivs i Stadsbyggnadskontorets programsamråd är att "öka attraktiviteten och lönsamheten genom att tillföra moderna och ändamålsenliga kontorsarbetsplatser inom kvarteret. Ett vidare syfte är att stärka stadsdelens urbana karaktär med ett utökat utbud av handel och kultur i kombination med ytterligare bostäder."

Det finns två saker som sticker ut. Dels att det nämns att det ska bli ytterligare bostäder i kvarteret. Förslaget är att bygga 46 nya bostäder men samtidigt ska 19 bostäder omvandlas till kontor, restaurang och butiker. Kvar blir blygsamma 27 fler bostäder än idag. Precis som vanligt pressas några bostäder pliktskyldigt in i sådana här projekt för att exploateringen ska framstå i bättre dager. Det andra som sticker ut är fastighetsägarnas vilja att "stärka stadsdelens urbana karaktär". Vi pratar om Stureplan och de centrala delarna av Östermalm. Hur mycket mer "urban karaktär" behövs i kvarteret?


Sturegallerian, December 2015

Planerna innebär omfattande rivningar av framförallt gårdshusen men också av några gathus. De byggnader som föreslås rivas är Humlegårdsgatan 17 (byggt på 1980-talet), Grev Turegatan 11 (Freys hyrverk, byggt 1898-1900), gårdsbyggnaderna inom Stureplan 6 (Bångska palatset, byggt 1882-83), gårdsbyggnaderna på Stureplan 4 (byggt 1886-87), Grev Turegatan 3 - 5 (parkeringshuset, byggt 1936-37) och de inre delarna av Birger Jarlsgatan 18 (Marmor hallarna, byggt 1899-1900). Flera av byggnaderna är kulturhistoriskt intressanta och värdefulla.


I programhandlingarna beskrivs varje rivning för sig. När de läggs ihop (min röda markering) på planområdet  framgår omfattningen mycket tydligt.


Garaget på Grev Turegatan som hotas av rivning.

De planerade byggnaderna kommer att bli flera våningar högre än de nuvarande och de byggnader som får vara kvar byggs på med flera våningar. Projektet leder till ytterligare en överexploatering av en känslig miljö. Planerna innebär också att tunnelbanans uppgång vid korsningen mellan Birger Jarlsgatan och Grev Turegatan flyttas till Marmorhallarna med entré mot Birger Jarlsgatan.


Hörnhuset korsningen Birger Jarlsgatan/GrevTuregatan med tunnelbaneuppgången som enligt förslaget ska flyttas.

Kritiken mot projektet har varit omfattande. Skönhetsrådet ser vissa positiva delar i förslaget, tex om nya rörelsemönster genom fastigheterna kan etableras men är stark kritiska mot den ökade byggnadshöjden och mot de storskaliga rivningarna. Skönhetsrådet anser att de föreslagna rivningarna av gathusen är helt oacceptabla. Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker planerna på en omvandling av kvarteret och påpekar också att det är ett "enormt slöseri med resurser att i onödan riva funktionsdugliga byggnader". Det är ett ämne jag själv också tagit upp i flera inlägg. Till och med Länsstyrelsen hotar att stoppa en framtida detaljplan eftersom "det handlar om betydande rivningar av bebyggelse, och om omfattande volymökning av kvarteret som kan skada riksintresset för kulturmiljövård". Dessutom protesterar flera företagare i kvarteret som måste stänga sina verksamheter och flera hundra personer riskerar att förlora sina arbeten om planerna genomförs. Även kritiken från Stockholms politiker har varit kraftig, främst från delar av oppositionen som sedan de förlorade makten blivit mer kritiska mot extrem exploatering. Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) är avvaktande vilket tyder på hur känsligt ärendet är även för de som nu har makten.

Det är inte Stockholms politiker som tagit initiativet till exploateringen utan fastighetsägarna. Men som vi sett tidigare är risken stor att politikerna låter fastighetsägarna göra som de vill utan att ta hänsyn till konsekvenserna för Stockholm i övrigt. Den stora mediebevakningen gör det dock troligt att de kommer att vara mer restriktiva än vanligt. Vilket inte är särskilt svårt eftersom de inte brukar vara restriktiva över huvud taget. Det visades nyligen med all önskvärd tydlighet när kommunfullmäktige godkände rivningen av Astoriahusets flygel.

I Stadsbyggnadskontorets programhandling lyser oron för projektets negativa konsekvenser igenom. Det är de omfattande påbyggnadernas och den höga exploateringens påverkan på omgivningen och kulturmiljön som dominerar stadsbyggnadskontorets redogörelse. Utöver kulturmiljöfrågor nämns även andra miljöaspekter som trafikbuller, klimat, energi och markföroreningar som de viktigaste frågorna i den fortsatta planeringen.

Det finns inte en chans att projektet kommer att genomföras i alla de delar som presenterats. Det är mer troligt att projektet skalas ner, några byggnader som nu sägs ska rivas får vara kvar och någon planerad våning sänks här och där. Förmodligen kommer projektet också att delas upp i flera detaljplaner så att det inte verkar lika omfattande förrän den dag allt är genomfört.


RSS 2.0