Primusområdet

Lilla Essingen är en tätbebyggd liten ö mellan Kungsholmen och Stora Essingen. Över nästan hela ön finns flerbostadshus. Det är bara på öns nordvästra del som kontorsbyggnader finns kvar i det s.k. Primusområdet. Kontorshusen där byggdes på 1960- och 1970-talen och genomgick en omfattande upprustning i mitten av 1990-talet.


Kontorshusen i Primusområdet med Essingeleden i förgrunden, Juni 2014


Kontorshusen i Primusområdet, Juni 2014

Området ska nu bli bostäder och all befintlig bebyggelse ska rivas. På platsen ska 600 bostäder byggas. Marken ägs av både Stockholms Stad och fastighetsbolaget Vasakronan. På Vasakronans mark ska enligt planen ca 390 bostäder byggas och på stadens mark ca 210, varav ca 120 planeras bli hyresrätter. Den före detta Primushamnen fylls igen för att ge plast åt ytterligare tre bostadshus. Det ska också anläggas en strandpromenad och lekplatser. Inom området finns nu Lilla Essingens Båtklubb som även i fortsättningen ska få finnas kvar men på delvis ny plats. Områdets centrala läge ger enligt planhandlingarna "goda förutsättningar för att fler människor som bor eller arbetar i området kan nyttja kollektivtrafik, cykel eller gång som transportmedel".


Nordvästra delen av Lilla Essingen med planområdet markerat med rött. Primusfastigheten är markerad med svart. Bild från Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning.


Planillustration över det planerade området.


Skiss från planbeskrivningen (alla husen ska inte bli vita) över det planerade Primusområdet med fasadmuren mot Essingeleden till höger.

Essingeleden som går rakt över Lilla Essingen invigdes 1966 och var till för att avlasta Stockholms innerstad från den ökande genomfartstrafiken. Den dominerar vyn över ön och är en kraftig bullerkälla. Av Stadsbyggnadskontoret beskrivs Essingeleden som en barriär som delar området i en bostads- och en verksamhetsdel utan "urbana sammanhang". Hela ön är en urban miljö och jag har frågat ansvariga tjänstemän vad "urbana sammanhang" betyder utan att få något svar. Området under Essingeleden beskrivs som otryggt. Jag hade inte reagerat så mycket på formuleringarna om det inte är så att barriärer och otrygga områden beskrivs i nästan alla planhandlingar. Det beror nog snarare på att planläggarna hittar vad de letar efter än att varje område skulle vara otryggt.

Det har länge funnits planer på att bygga i området men i de tidigare planerna skulle kontosbebyggelsen finnas kvar. Nu är inte Vasakronan intresserat av det längre eftersom kontorslokalerna blir allt svårare att hyra ut. För några år sedan arbetade 900 personer här men beläggningsgraden sjunker. Konkurrensen från de nya kontoren vid Lindhagensgatan är för svår. Behovet av nya kontor är uppenbarligen inte större än att de konkurerar ut de befintliga som då ska rivas. Ändå planeras det för ännu fler kontorsbyggnader i Stockholm. Enligt samrådshandlingarna är avsaknaden av effektiv spårbunden kollektivtrafik orsaken till att arbetsplatserna är svåra att hyra ut. Det är märkligt hur samma plats i samma dokument kan beskrivas både som ett område med goda förutsättningar för att använda kollektivtrafik och som ett område med dålig tillgång till kollektivtrafik.

Samrådshandlingarna tar går noggrant igenom flera olika miljörisker och en miljöbedömning ska göras. De miljöfrågor som tas upp är bl.a. buller, strandskyddet, risk för översvämning och risk för spridning av markföroreningar i samband med bygget. Det finns helt enkelt inget att anmärka på det som står i samrådshandlingarna om projektets miljökonsekvenser. Problemet är vad som inte står där. Vi har tidigare lärt oss att rivning och byggande av hus leder till stora mängder avfall. Men inget av det nämns i dokumentet. Att inte nämna den miljöpåverkan det innebär att riva fullt funktionsdugliga hus tyder på antingen okunskap eller nonchalans från tjänstemännens sida.


Lilla Essingens Båtklubb, Juni 2014

Nackdelen med de här planerna är att Lilla Essingens sista stora arbetsplats försvinner och att hela stadsdelen enbart kommer att vara ett bostadsområde, förutom några små kontor och lite affärer och några restauranger. Det kan finnas både för- och nackdelar med det men det går rakt emot översiktsplanens målsättning att bostäder och arbetsplatser ska blandas. Minns där hur stadsdelen Kista framhölls som ett föredöme eftersom det var den enda stadsdel som ”håller på att få ett innehåll som kan jämföras med innerstaden" med boende, arbetsplatser och service. Men om planerna för Primusområdet genomförs blir det precis tvärt om med stadsdelen Lilla Essingen. Den uppenbara nackdelen är belastningen på privat- och kollektivtrafiken när de boende ska från ön på morgonen och tillbaka på kvällen. Även restauranger och butiker kommer säkert märka när hundratals arbetsplatser försvinner och antalet lunchgäster och kunder dagtid minskar.

Få människor som inte bor på Lilla Essingen kommar att röra sig i Primusområdet. Det kan ur boendesynpunkt vara mycket positivt eftersom det blir ett lugnt och barnvänligt område. Men det är inte den typen av område staden eftersträvar när det planeras för en "levande stadsmiljö".


Basketplan och lekplats på Primusområdet med ett av kontorshusen i bakgrunden, Juni 2014

Den som vill få en föraning om hur det nya området kommer att se ut kan med fördel titta på bostadsområdet Essinge Udde på andra sidan Essingeleden. Det byggdes mellan 2000 och 2007 på Electrolux tidigare fabriksområde. Några av de gamla byggnaderna sparades men de flesta är nybyggda. Det är ett tätbebyggt område där en del av lägenheterna har en fantastisk utsikt över vattnet medan de flesta får nöja sig med en sjöglimt. Kvarteren ger ett lugnt och trivsamt intryck men har den sterila och opersonliga känsla som ofta präglar moderna bostadsområden där allt är välplanerat och tillrättalagt. Inget lämnas åt slumpen och det finns ingen plats för spontanitet. I de kommande kvarteren i Primusområdet finns till och med en yta planerad för "spontanaktivitet". Är det bara jag som ser ironin i att planera för spontanitet? I Primusområdet finns redan idag ytor nära vattnet som flitigt används som rekreationsområde. Den planerade strandpromenaden kommer inte att tillföra något i det avseendet även om den med all säkerhet kommer att blir fin.


Strandpromenad och bostadshus i Essinge Udde, Juni 2014


Bostäder med sjöutsikt och med sjöglimt i Essinge Udde, Juni 2014

Essinge Udde är relativt tyst med tanke på närheten till Essingeleden. Det beror på att det längs motorvägen ligger ett långt bostadshus med små fönster och ett slutet utseende vars främsta uppgift inte är att vara ett bostadshus utan att fungera som bullerplank för resten av området. På Primusområdet ska motsvarande hus också att byggas vilket enligt bullerutredningen kommer att öka bullret mot Essinge Udde när ljudet reflekteras i den nya bebyggelsens fasader.


Essinge Uddes fasadmur mot Essingeleden, Juni 2014

Hur kan det komma sig att planer som de här presenteras trots att de går emot målsättningen i Stockholms översiktsplan att ha en blandad stadsbebyggelse? Anledningarna är flera. Framförallt för  att bostäder alltid väger tyngst oavsett vilka konsekvenser det får för övrigt. Dels är översiktsplanen så formulerad att den tillåter precis vad som helst. Om det så ska rivas eller byggas, skapas arbetsplatser eller bostäder, i en förort eller i innerstaden så går det att hitta stöd för det i översiktsplanen.

Om Stockholms Stad menar allvar med ambitionen om blandstad så måste kontoren och arbetsplatserna vara kvar också på Lilla Essingen. För att hjälpa till med det skulle någon kommunal förvaltning kunna flytta dit. Det planeras ändå för omflyttningar av olika förvaltningar och på Lilla Essingen borde hyrorna med rådande situation vara fördelaktiga. Hur som helst är det garanterat billigare än att bygga ett helt nytt kontorshus för att flytta stadsbyggnadskontoret från Tekniska nämndhuset.


Gästskribent: Tur att Katarina kyrka brann 1990 och inte idag

Numera är det inte ovanligt att riva historiska byggnader i Stockholm. Det är inte första gången i historien det varit så. Men synen på gamla byggnader har varierat genom årtiondena och det är inte så länge sedan även skadade byggnadsverk ansågs ha stort värde. En gästskribent skriver här om två brandskadade byggnader i Stockholm och hur olika de behandlats efter respektive brand.

Tur att Katarina kyrka brann 1990 och inte idag

Natten till den 17 Maj 1990 brann Katarina kyrka för andra gången. Första gången kyrkan från 1600-talet brann var 1723. Då förstördes nästan hela byggnaden och en stor del av området runt omkring. Kyrkan byggdes upp och fick sitt karaktäristiska, åttkantiga torn.


Katarina kyrka brinner natten till den 17 Maj 1990.
Foto från Katarina kyrka– en epokgörande återuppbyggnad

Vid branden 1990 krossade klockorna kupolskalet fullständigt och kyrktornet störtade samman genom kyrkvalvet. Efter branden fanns i stort sett bara sidoskeppens ytterväggar kvar. Det bestämdes att kyrkan skulle rekonstrueras och att inga moderna byggmaterial skulle användas. Istället gick det bland annat åt 52 000 handsmidda spikar, 120 000 stortegel av gammalt format från Bältarbo tegelbruk, 5½ ton björknäver, 1 600 rutor med munblåst färgat antikglas och 5 000 m² kopparplåt.


Den brandskadade kyrkan 1990. Foto: Wikipedia (vänster bild), Lena Simonsson (höger bild)

Stor kunskap om äldre byggnadsteknik låg till grund för arbetet och som underlag för rekonstruktionen användes bl.a. uppmätningsritningar från 1920-talet och mängder av fotografier. Uppmätningar av de rester som fanns av hopfogningar, urtag i murkrön och avtryck i puts gjordes också. Flera modeller och mer än 500 ritningar producerades under arbetets gång.


Katarina kyrka, Juni 2014

Kyrkans läge gör att den är ett viktigt inslag i Stockholms stadsbild. Den syns från både Djurgården och längs hela Drottninggatan.

Så här i efterhand kan vi konstatera att det var tur att Katarina kyrka brann 1990 och inte idag eftersom synen på Stockholms äldre byggnader markant har förändrats. En återuppbyggnad för hundratals miljoner hade knappast varit aktuell. Istället skulle vi fått se ruinen jämnas med marken och ge plats åt en märkesbyggnad i världsklass.

2003 förstördes Katarina Västra vårdgymnasiums idrottshall från 1881 i en brand. Arkitekten Per Emanuel Werming hade gett hallen två kraftfulla frontongavlar och innertak av pärlspånt. Huset hade en så kallad fullvärdesförsäkring i Stockholms stads eget försäkringsbolag, S:t Erik som skulle täcka en eventuell återuppbyggnad.


Idrottshallen från 1881 hade en försäkring som skulle täcka en eventuell återuppbyggnad. Trots det är huset fortfarande en ruin.

Efter många turer om att bygga ett turkiskt bad och höja hela huset med en ny bostadsdel står ruinen fortfarande kvar ett drygt decennium senare trots byggnadens stora kulturhistoriska värde och bristen på idrottshallar. En återuppbyggnad av gymnastiksalen med gamla metoder verkar aldrig ha varit aktuell.


Ett turkiskt bad hade i och för sig varit välkommet men den fula påbyggnaden är vi helst utan.

Detsamma gäller den nedbrända folkparken Tantogården från 1940-talet, även den på Södermalm. Platsen som tidigare hade musikverksamhet för ungdomar, utomhusscen och dansbana används nu som bilparkering.

Numera behöver hus inte ens vara brandhärjade för att ge plats åt framåtskridandet. Lindgården, Norra station och Tullhuset och hamnmagasinen på Blasieholmen är tydliga exempel på historielösheten hos dagens beslutsfattare. Dessa byggnader var och är visserligen inte från 1600-talet men lika fullt en del av Stockholms historia.

Det är bara att hoppas att 1990-talets historieintresse och engagemang snart kommer tillbaka och att politiker, beslutsfattare och byggherrar återigen börjar se värdet i det som redan finns.


RSS 2.0