Gästskribent: Valenkät om Södermalms parker

Sommarens värme har aktualiserat frågan om att grönska faktiskt gör nytta i en stad även om det inte är en fin anlagd park. All växlighet behövs för att hålla ner temperaturen varma dagar. Snart är det val igen och frågan om stadens parker är därför hetare än någonsin. Föreningen Södermalmsparkernas Vänner har frågat våra politiker om vad det tycker om exploateringen av Södermalms parker.

Valenkät om Södermalms parker

När Södermalms parkplan gavs ut 2009 så sades det att Södermalm var ett av de områden som hade minst friyta per capita. Det refererades då till 2007 års mätning. Då var antalet 113 970 invånare. Till och med 2017 hade antalet ökat till 129 738 2017, alltså drygt 15 700 fler beroende på förtätningen på själva Södermalm och utbyggnaden av Hammarby Sjöstad.

De senaste 10 årens kraftiga förtätningar på Södermalm har skett främst på parkmark och de flesta förslag på nya bostäder ligger på parkmark, gröna stråk och lummiga innegårdar. Samtidigt ska fler människor dela på den återstående parkmarken.

Till exempel är flera byggprojekt föreslagna vid Nytorgsområdet. Nytorget är en värdekärna i riksintresset för kulturmiljön. Det betyder att området är särskilt skyddsvärt och ska skyddas från förändring och förvanskning. Även Ringvägen, Stockholms enda boulevard med separata gång- och cykelvägar under dubbla trädalléer, föreslås bebyggas och göras till något som kallas stadsgata.

Under de senaste decenniet har nästan 20 detaljplaner ritats/byggts på Söders parkmark. Det är något som Föreningen Södermalmsparkernas Vänner vänder sig emot.

Föreningen har skickat ut en enkät om exploatering i Södermalms parker och grönstråk till Stockholms politiker. Här redovisas en sammanfattning av enkätsvaren.


Enkäten med partiernas svar. Klicka på bilden för att se den i större format.

En sammanfattning av politikernas egna kommentarer till enkäten är att de är rörande eniga om att värna det gröna och de flesta vill också att ge plats till barn och unga. Att de sedan i praktiken gör tvärtom när de bygger tycks inte bekymra dem.

Svaret "vet ej" betyder att det kan bli både "ja" och "nej" till exploatering. Gäller det S, M och C ligger det nog närmare "ja" med utgångspunkt från den senaste mandatperioden.

Ett tips är att fråga i valstugorna hur partiet ställer sig till de olika byggprojekten men det man märker om man pratar med politiker är att de egentligen inte känner till de enskilda platser de ska fatta beslut om. Inte ens politiker i stadsdelsnämnden verkar göra det.

M, som är drivande när det gäller exploatering tillsammans med S, var väldigt försiktiga i sina svar. Det blev många “vet ej” .Beträffande både Nytorget och Lundagatan var de mycket positiva till att bygga i stadsdelsnämnden men vill nu avvakta samrådssvaren. Enkätsvaret har blivit "vet ej" men det borde nog varit ett "ja" med tanke på deras tidigare ställningstaganden.

S har fyllt i att samtliga parkområdena i enkätfrågorna väl kan bebyggas med undantag av Lundagatan och Ringvägsområdet. S svarar att de vill bevara, vårda och utveckla Södermalms parker. S vill också anlägga nya parker/utnyttja befintliga ytor bättre t.ex genom att omvandla utedelen av Eriksdalsbadet till en stadspark med bad. Rimligare vore väl att behålla de parker som finns än att anlägga nya på annan mark.

MP anser att 13 bostäder på Lundagatan gör stort intrång och ger  få bostäder. Nytorgsområdets parkmark kan förbättras och inga större träd får tas ner. Bygg inte i Tjurbergsparken utan på P-platsen istället. Beträffande Borgerskapets Enkehus kan bebyggelsen längs Kristinebergsgatan med fördel läggas på själva gatan.

C verkade blanda ihop frågan om Ringvägen med framtida planer för Södra Skanstull. Partiet går nu till val på att rädda parker trots att de i enkätsvaren tycker det är positivt att bygga på Lundagatan, Bergsgruvan närmast Rosenlundsgatan, Tjurbergsparken och Borgerskapets Enkehus/ Gubbhuset i hörnet Heleneborgsgatan-Högalidsgatan. C driver också att man ska bygga på höjden för att spara parker. Även om det var så enkelt tillämpar politiker aldrig antingen-eller-metoden i verkligheten. Det blir istället både-och. Höga hus är också mycket dyra att bygga och gör dem därför inte till någon lösning på bostadsbristen. För att få lönsamhet i höga hus krävs en markant stigande betalningsvilja i förhållande till våningsplanet. Det blir alltså exklusiva bostäder i de höga husen men det är inte den kategorin bostäder som behövs i Stockholm.

L förordar en mer stadslik utveckling för Borgerskapets Enkehus och Gubbhuset, vilket de anser skulle spara mer grönyta. Man anser att Skanstull kan byggas samman med Gullmarsplan och att något mer kan byggas invid Södersjukhuset. De vill inte bygga skyskrapor i den klassiska stenstaden eller riva hus äldre än 100 år. L förordar en varsam upprustning av Pålsundets kajer men svarar "ja" på enkätfrågorna om att bygga på Lundagatan, Johan Helmich Romans park och Borgerskapets Enkehus och Gubbhuset.

V är mer tveksam till att bygga i parker och på grönområden men anser att Lundagatans radhus och Borgerskapets Enkehus och Gubbhuset kan byggas.

Fi är positiva till planerna på att bygga i Nytorgsområdet och i Tjurbergsparken. De hade inte invändningar mot att Ringvägen byggs om till stadsgata

KD är allmänt positiva till förtätning men har inte tagit ställning till alla enkätens planer än. Flera frågor har besvarats med "vet ej" men godkänner byggandet i tre av parkerna som nämns i enkäten.

SD  vill inte bygga i parker men menar att alla grönytor inte är parkmark och dem kan man bygga på.

På frågan om Pålsundets pilar ska fällas för att bredda cykelbanan svarar endast V att så kan göras och M tar ingen ställning alls utan svarar ”vet ej”

Inför valet har även nätverket Ny grön stad, som består av ett 20-tal natur-, miljö-, och frilufts-organisationer i Stockholmsområdet, genomfört en enkät om gröna frågor i stadsbyggnadspolitiken. Enkäten har skickats till partierna i Stockholms stadshus.
http://nygronstad.se/wp-content/uploads/2018/06/valenkät-nygronvag-2018.pdf


RSS 2.0