Årsta vård- och omsorgsboende

Årsta vård- och omsorgsboende är slitet och uppfyller inte dagens krav, men istället för att renovera och bygga om vill det kommunala fastighetsbolaget riva och bygga nytt. Förslaget ökar exploateringen i området med byggnader som kommer att dominera sin omgivning.

I västra Årsta ligger Årsta vård- och omsorgsboende. Ett vård- och omsorgsboende har bostäder för framförallt äldre människor med service och omvårdnad dygnet runt. Årsta vård- och omsorgsboende har 77 bostäder. Byggnaden uppfördes under 1960-talets andra hälft och ritades av arkitekt Hans Brunnberg. Den har fyra våningar och fasaden består av puts och röd plåt. Byggnaden är välbevarad till sitt utseende och gulklassad av Stockholms Stadsmuseum.

Byggnaden är sliten och uppfyller enligt fastighetsägaren, det kommunala fastighetsbolaget Micasa, inte dagens arbetsmiljökrav på hygienutrymmen. De anser det för dyrt och komplicerat att renovera och bygga om.


Årsta vård- och omsorgsboende, Mars 2021


Vy över den nuvarande bebyggelsen. Bild: Hitta.se

Enligt det detaljplaneförslag som nyligen var ute på samråd ska därför den nuvarande byggnaden rivas och ersättas av en ny vård- och omsorgsbyggnad med ca 70 bostäder (Hus A) med fem våningar. Byggnaden ska enligt förslaget utformas som ett slutet kvarter. Där ska också finnas ett aktivitetscenter för äldre i bottenvåningen mot Årstavägen. Runt det nya vårdboendet ska en ny gata anläggas. Samtidigt ökas exploateringen i området med ytterligare förtätning då två lamellhus (Hus B och C) i fyra våningar, plus en vindsvåning, med ca 80 seniorbostäder också planeras på platsen. Det nya vårdboendet blir större än dagens byggnad och kommer att gå ut på en del av den parkeringsplats som ligger bakom vårdboendet. På resterande del av parkeringsplatsen placeras ett av lamellhusen med seniorbostäder (Hus C). Parkeringen används till största del av de anställda på vård- och omsorgsboendet och anses inte behövas eftersom den inte är fullt utnyttjad.


Planområdet med de olika delarna markerade.
Bild: MAF arkitekter / Wii landskap / Stadsbyggnadskontoret

Den nuvarande vårdbyggnaden har formen av två L-formade byggnadskroppar. Öppningen de skapar bildar två gårdar med grönska och plats för utevistelse för de boende. Gårdarna är vända mot omgivande gator vilket skapar en distans mot byggnaderna och en öppenhet i gaturummet. Huvudentrén är placerad i hörnet på en av dessa gårdar vilket ger den ett skyddat och avskilt läge. De slutna delarna av byggnaden vänder sig mot ett skogsparti och mot parkeringsplatsen med stora träd och grönska och relativt långt avstånd till närmsta hus.


Vårdboendets huvudentré ligger indragen från gatan.


Den västra delen av vårdboendet i en vy från Årstavägen, Mars 2021


Vårdboendets baksida och del av den parkeringsplats som ska bebyggas, Mars 2021

Den nya bebyggelsen gör precis tvärt om. Även om aktivitetscentret placeras i en lägre del skapar byggnaden ett slutet kvarter utåt och har en gård i mitten. Det skapar ett mycket mer slutet gaturum än idag och bryter av mot omgivande bebyggelse som består av lamellhus från mestadels 1940-talet. Den kommer också att dominera sin omgivning då den nya bebyggelsen dessutom kommer att vara högre än omgivande byggnader. I planbeskrivningen anges att skalan på den nya bebyggelse "i stort anpassar sig till omgivande kvarter". I praktiken betyder det att den inte gör det. Eftersom även parkeringsplatsen ska bebyggas hamnar också de nya byggnaderna mycket närmare de befintliga husen än dagens byggnad.


Planförslagets volymhantering i förhållande till omgivande bebyggelse.
Bild: MAF arkitekter / Stadsbyggnadskontoret


Illustration över den föreslaga bebyggelsen i samma vy som översta bilden.
Bild: MAF arkitekter / Stadsbyggnadskontoret

Istället för att riva den befintliga byggnaden så borde den naturligtvis renoveras och anpassas efter dagens behov. Med tanke på den mängd avfall rivningar och nybyggnation medför så är det ur miljösynpunkt ett mycket bättre alternativ. För att ändå få till fler seniorbostäder skulle ett lamellhus kunna byggas parallellt med baksidan på den befintliga byggnaden på den del av parkeringen som ligger närmast vårdboendet. På så sätt skulle resurser sparas genom att rivning undviks, mer av den befintliga vegetationen och träden skulle kunna vara kvar och påverkan på omgivningen minskar samtidigt som antalet seniorbostäder utökas utan storskalig bebyggelse som inte alls passar in i området.

Den del av parkeringsplatsen som då skulle bli kvar kan som idag användas av de anställda och en del skulle kunna utnyttjas som boendeparkering för att minska parkeringstrycket på omgivande gator där det står bilar parkerade i stort sett överallt.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0