Steningeparken - Ytterligare en park ska bebyggas

När Stockholms befolkning växer ökar också behovet av parker och grönområden. Men istället bebyggs alltfler av dem. Till raden av Stockholms parker som ska bebyggas kan nu Steningeparken i Årsta läggas. När 1500 bostäder ska byggas i området offras den för att få plats med en ny skola.

Till raden av Stockholms parker som ska bebyggas kan nu Steningeparken läggas. Den ligger i Årsta på gränsen mot Johanneshov. Där planeras nu för en skola från förskoleklass upp till årskurs 9 och en fullstor Idrottshall. Detaljplanen var på samråd vintern / våren 2021 och är en del av Årstastråket etapp 3 som omfattar ett flertal detaljplaner med ca 1 500 bostäder, flera förskolor, en handelsplats, kontoror och den här skolan och idrottshallen.


Illustration över hela Årstastråket etapp 3. Den planerade skolan och idrottshallen är markerad med röd ring. (Bloggens markering) Bild: Tengbom / Stadsbyggnadskontoret

Steningeparken utgör tillsammans med Grynkvarnsparken på andra sidan Johanneshovsvägen ett större parklandskap som skapades i samband med att vägen byggdes. De är planerade som en helhet och utgör ett rekreationsområde enligt den s.k. Stockholmsstilen där natur- och kulturlandskap integrerades med parkfunktioner som tex plaskdamm, lekplatser och sittplatser. Parkerna är en del av den gröna ring runt bostadsområdena som anlades som rekreationsområde och är tidstypiska för bostadsområden från 1900-talets mitt.


Fågelperspektiv mot norr. Steningeparken med Skagersvägen i väst, Bolidenplan i söder och Johanneshovsvägen i öst. Bild: Stadsbyggnadskontoret

Steningeparken består av fullvuxna träd på klippta gräsytor blandat med berghällar. Här finns ytor för lek, picknick och bollspel. Även en hundrastplats, sittplatser och en lekplats finns i parken. Flera stråk genom parken används för promenader och cykling. Bland träden finns främst skogslönn, tall, ask och alm. De två sistnämnda är rödlistade. Cirka 60 av de 100 träd som finns inom planområdet kommer att tas ner till följd av bebyggelsen och de relativt omfattande schaktningsarbeten den kräver. Lekplatsen kommer att vara kvar men ligga i direkt anslutning till den planerade skolgården vilket kommer ge den ett mer inträngt och utsatt läge.


Steningeparken mot Skagersvägen, September 2021


Vänster: Steningeparken med Johanneshovsvägen i bakgrunden.
Höger: Steningeparkens lekplats, i bakgrunden syns området som ska bli skolgård.

Detaljplaneförslaget framhåller att skolgården ska vara grön och tillgänglig för allmänheten utanför skoltid men det förändrar inte det faktum att den största delen av parken bebyggs och att skolgården inte kommer att vara tillgänglig dagtid. Hela ytan är idag ett öppet parkområde tillgängligt för alla. Det som blir kvar av parken, inklusive lekparken, kommer i praktiken att fungera som en del av skolgården.


Illustration med föreslagen bebyggelse inom planområdet (området med starkare färger). Planerade byggnader markerade med svart. En byggnadsdel utmed Skagersvägen är markerad med vit färg. Bild: Tengbom / Stadsbyggnadskontoret

Illustration över planerad bebyggelse. Skolbyggnaden till vänster och idrottshallen till höger. Bild: Arkitema / Stadsbyggnadskontoret

Även andra områden utanför planområdet kommer att påverkas av den nya skolan. Detaljplaneförslaget anger att trafikmiljön utanför skolan ska vara så säker som möjligt. Därför ska de barn som kommer med bil lämnas 200-300 meter bort. Korsningen Skagersvägen / Sköntorpsvägen anges som lämplig plats. Problemet är att den platsen ligger närmare än 200 meter från en annan skola på Sköntorpsvägen. Förslaget med avlämningsplatsen verkar mest vara en lekmannamässig nödlösning.

Tidigare sågs parker som rekreationsyta och en plats för välbefinnande. Numera ses de som ytor möjliga att exploatera för ny bebyggelse. Med en så hög exploatering som Årstastråket etapp 3 utgör blir det ännu viktigare att behålla områdets parker. Det hade varit bättre att dra ner på exploateringen och minska antalet bostäder något så att en skola och idrottshall fick plats på redan hårdgjorda ytor. Nu offras istället en park och med alla nya boende, förskolor och skola i området kommer trycket och slitaget på kvarvarande Grynkvarnsparken att bli enormt. Bra städer bygger parker. I Stockholm bygger man i parker.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0